vineri, 29 octombrie 2010

Suspendarea provizorie a executarii silite fara cautiune. Masura exceptionala.

Suspendarea executarii silite a unui titlu executoriu nu se poate dispune decât în cazuri cu totul excepţionale, existand riscul de a fi prejudiciat creditorul prin temporizarea executarii, cu atat mai mult în cauzele in care nici nu se depune cel putin o cautiune care sa garanteze recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin temporizarea executarii, ba mai mult, chiar se invoca de catre debitor, lipsa posibilitatilor sale finaniciare.
INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. .../221/2010, petenţii .... au solicitat instanţei să se dispună suspendarea provizorie a executării silite imobiliare având ca obiect imobilul situat în loc. … evidentiat în CF …, executare efectuata de executorul bancar al creditoarei Banca … in Dosarul nr. ....
Petentii au solicitat suspendarea provizorie a executarii pânã la solutionarea cererii de suspendare formulata în Dosarul nr. …/221/2010, având ca obiect contestaţia la executare.
Cererea a fost legal timbratã cu taxă de timbru în cuantum de 10 lei şi timbru judiciar de 0,3 lei si nu s-a facut dovada consemnării cauţiunii.
In cauza s-a depus dovada consemnarii unei cautiuni in valoare de .. lei dar în Dosarul nr. …/221/2010.
In fapt, petentii au aratat ca:
· Singurul act de executare de care au luat cunostinta în Dosarul nr. ... este o publicatie de vanzare descoperita intamplator de acovata lor, la afisierul de la Judecatoria Deva, în data de ..;
· Petentii sunt garanti ipotecari pentru datoria contractata de SC … SRL,care în prezent este in insolventa;
· Imobilul nu a fost evaluat cu acordul partilor;
· Executarea s-a inceput pentru o suma mai mare decat cea pentru care au garantat petentii;
· Contestatoarea s-a inscris cu creanta la masa credala;
· Termenul in contestatia la executare este stabilit dupa data la care va avea loc licitatia, respectiv …;

Referitor la cautiune, petentii au aratat ca nu o pot plati, pentru ca situatia financiara nu le permite, cu atat mai mult cu cat împotriva lor s-au început mai multe proceduri executionale.
Petentii au mai aratat ca au mai formulat o contestatie la executare ce face obiectul Dosarului nr. .../221/2010 si ca in acest dosar au consemnat o cautiune in valoare de … lei.
Desi s-a dispus restituirea cautiunii ca urmare a respingerii cererii de suspendare a executarii, CEC-ul a refuzat plata pe motiv ca suma este poprita la dispozitia executorului bancar.
In plus, petentii mai arata ca toti banii pe care i-au avut au fost folsiti pentru a salva societatile comerciale in care petentul a fost asociat, societati care au intrat totusi în faliment si ca au avut cheltuieli foarte mari si cu plata onorariilor avocatiale.
Referitor la solutionarea cererii fara plata cautiunii petentii au invocat prevederile art. 20 si 21 din Constituţie si art. 6 alin. 1 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului si in acest sens au atasat un extras dintr-o încheiere data de Judecatoria Slatina si au invocat si Hotararea Curtii Europene a Drepturilor Omului în cauza Iosif si altii c. Romaniei.
Pentru solutionarea cererii instanta a atasat Dosarul nr. …221/2010 în care, prin Incheierea civila nr. … s-a încuviintat executarea silita a:
· contractului credit bancar nr…
· contractului de ipoteca rang II, autentificat sub nr. …;
· contractului de ipoteca rang II autentificat sub nr…;
· contractului de ipoteca rang II autentificat sub nr. …;
· contractului de ipoteca rang III autentificat sub nr. …;
· contractului de ipoteca rang II autentificat sub nr. …;
· contractului de ipoteca rang II autentificat sub nr…;
· contractul de ipoteca rang III autentificat sub nr. …
S-au atasat deasemenea si dosarele nr. ... si nr. ….
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit disp. art. 399 alin. 1 c. pr. civ., „(1) Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare [...].
Potrivit prev. art. 403 alin.4 c. pr. civ., “In cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa nici unei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul”.
Din analiza acestor dispozitii legale incidente in cauza, rezulta ca, pentru a se putea dispune suspendarea provizorie a executarii silite pana la solutionarea cererii de suspendare a executarii silite formulate in cadrul contestatiei la executare, este necesara indeplinirea cumulativa a mai multor conditii legale
· sa se faca dovada consemnarii cauţiunii;
· sã se faca dovada formularii unei contestatii la executare, in cadrul careia sa se fi cerut si suspendarea executarii silite.
· sa se justifice existenta unor cazuri urgente care impun luarea acestei masuri;
Cu excepţia încheierilor prin care se încuviinţeaza o cerere necontencioasa, atacata cu recurs (art. 336 alin. 4 Cod pr. Civila) niciun text de lege în vigoare nu permite suspendarea provizorie fara plata cauţiunii, legiuitorul modificând în timp, toate textele din Codul de pr. civila, care permiteau suspendarea executarii fara plata vreunei cautiuni (a se vedea în acest sens prevederile art. 280 alin. 4 Cod pr civila, care se refera la suspendarea executarii vremelnice, art. 300 alin. (3) Cod pr civila, care se refera la suspendarea la cerere a executarii hotararii recurate, art. 365 alin. (3) din Codul de pr. Civila care se refera la suspendarea executãrii hotararii arbitrale impotriva careia a fost introdusa actiunea in anulare, si care in varianta de dinainte de modificarea prin OUG 138/2000 prevedeau suspendarea cu sau fara cautiune;
Fãrã a exclude de plano posibilitatea ca în condiţiile in care, în concret, s-ar face dovada ca prin respingerea unei cereri de scutire de plata cauţiunii, s-ar aduce atingere grava unui drept protejat de Convenţia Europeana a Drepturilor Omului, sa se dispuna scutirea de plata cauţiunii, în prezenta cauza, se constata ca procedura execuţionala este într-un stadiu foarte avansat, în data de … fiind stabilit termen pentru vanzarea imobilului la licitatie, somatia de plata nr. …2010 fiind înscrisa în cartea funciara cu cateva luni înainte.
Petentii au depus la dosar dovada înregistrarii unei contestatii la executare doar în data de …, desi somatia de plata nr. … a fost notata în CF … provenita din conversia CF … Deva, înca din data de 30.03.2010 (f. 108 din Dosarul nr. …).
Mai mult, în Dosarul nr. …, în care s-au depus toate actele de executare, exista o cerere de studiu din partea avocatului petentilor, datata … (f. 162), avocat care a si reprezentat petentii în Dosarul nr. … în care s-a contestat executarea silita în Dosarul nr. ..., Dosar instanta nr. ... (f. 1 si 50 din Dosarul nr. ...)
In orice stat de drept, obligatiile stabilite prin titluri executorii trebuiesc executate de buna voie sau în caz de refuz apeland la mijloacele de constrangere directa sau indirecta puse la indemana creditorului de legiuitor.
In speta, separat de faptul ca nu s-a achitat cautiunea iar din inscrisurile depuse la dosar nu rezulta cu certitudine situatia financiara a petentilor, prin conduita lor, petentii nu dau dovada ca ar fi manifestat diligenta cuvenita în contestarea actelor de executare prin care sustin ca au fost lezati, atacand direct publicatia de vanzare, în condiţile in care somatia de plata nr. … a fost înscrisa în cartea funciara înca din data de ….
In plus, din informatiile publicate pe Portalul instantelor de judecata, rezulta ca petentii figureaza ca parati în Dosarul nr. … în care s-a deschis procedura insolventei fata de SC … SRL, or, în conditiile in care au cunoscut ca debitoarea a intrat în insolventa, ar fi trebuit sa stie si ca exista oricand pericolul de a se începe executarea silita a garantiilor.
Fata de cele expuse mai sus, instanta, având în vedere si faptul ca suspendarea executarii silite a unui titlu executoriu nu se poate dispune decât în cazuri cu totul excepţionale, existand riscul de a fi prejudiciat creditorul prin temporizarea executarii, cu atat mai mult în cauzele in care nici nu se depune o cautiune care sa garanteze recuperarea eventualelor prejudicii cauzate prin temporizarea executarii, ba mai mult, chiar se invoca lipsa posibilitatilor finaniciare, va respinge cererea de suspendare provizorie a executarii silite.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu