joi, 28 octombrie 2010

Rectificare. Modificare suprafata. Impedimente legale pentru punerea de acord a situatiei tehnice reale cu situatia tehnica actuala din C.F.

Pe rol fiind pronuntarea în acţiunea reclamantilor O.S.-prin P. si SC F.SRL, avand ca obiect rectificare carte funciara.
Fara citarea parţilor.
Grefiera de şedinţa a făcut referatul cauzei arătând că în prezenta cauză, în şedinţa din data de 20.10.2010, în temeiul art. 260 alin. (1) Cod pr.civilă şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, conform prevederilor art. 146 Cod pr.civilă, s-a amânat pronuntarea pentru data de astazi, ora 14.

INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:

Prin ceerea înregistratã pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr ... reclamanţii O.S.-prin P. si SC F.SRL au solicitat ca in contradictoriu cu pârâta SC A.T.SRL:
Sa se constate ca suprafata reala a terenului evidentiat in CF 60241 Simeria, nr. top 1007/13 este de 32 mp si nu de 24 mp.
Sa se dispuna “rectificarea” suprafetei.
Sa se constate ca pe teren este edificata o construcţie cu destinatie de spatiu comercial, proprietatea SC F.SRL;
Sa se dispuna întabularea pe numele SC F.SRL.
In data de 24.02.2010 actiunea a fost precizata oral de reprezentanta reclamanţilor în sensul ca valoarea obiectului actiunii este de 1000 lei (f. 11-12).
Expunand situatia de fapt, reclamanţii au aratat ca terenul este proprietatae Orasului Simeria si a fost concesionat SC F.SRL pentru edificarea unei constructii.
In drept au fost invocate generic prevederile Legii nr. 7/1996 si prevederile art. 111 Cod pr civila.
In probatiune s-au depus înscrisuri, respectiv extras CF 60241 Simeria (f. 3-4), adresa nr. 11085/02.12.2009 (f. 9) si s-a efectuat o expertiza topografica, raportul fiind depus la filele 29-49 din dosar.
In cauza s-a efectuat o expertiza judiciara, raportul fiind depus la filele 33-43 din dosar.
Analizând actele si lucrarile dosarului, instanta constata urmatoarele :
I. Referitor la situatia de fapt :
In speta, în raportul de expertiza s-a consemnat ca terenul în litigiu, respectiv parcela cu nr. Top. 1007/6/13 are o suprafata reala de 36 mp si o suprafata tabulara de 24,3 mp.
Proprietar tabular este O.S. iar SC F.SRL si-a inscris dreptul de folosinta pe o durata de 49 de ani, în baza Contarctului de concesiune nr. 3970/2002.
Terenul, se arata in raport, este învecinat la N cu P.G., la E cu SC A.T.SRL, la Sud-alee de acces secundara, la V cu SC P.E. SRL.
II. Legislatia relevantã în cauza:

Legea cadastrului si publicitatii imobiliare, nr. 7/1996:
· Dreptul de proprietate asupra construcţiilor se înscrie în cartea funciară în baza autorizaţiei de construire şi a procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor, precum şi a unei documentaţii cadastrale. În cazul construcţiilor realizate înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 453/2001 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii şi unele măsuri pentru realizarea locuinţelor, înscrierea se face în baza autorizaţiei de construire sau, în lipsa acesteia, a certificatului prin care se atestă că imobilul este înregistrat în registrul agricol, precum şi în evidenţele fiscale, eliberat de P.ul unităţii administrativ-teritoriale unde este amplasată această construcţie precum si a unei documentaţii cadastrale (art. 55 alin. 1 si alin. 1 indice 1)
· În cazul în care cuprinsul cărţii funciare nu corespunde, în privinţa înscrierii, cu situaţia juridică reală, se poate cere rectificarea sau, după caz, modificarea acesteia. Prin rectificare se înţelege radierea, îndreptarea sau menţionarea înscrierii oricărei operaţiuni, susceptibilă a face obiectul unei înscrieri în cartea funciară. Prin modificare se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului care poartă asupra acelui imobil. Modificarea nu se poate face decât la cererea titularului dreptului de proprietate.Rectificarea înscrierilor în cartea funciară se poate face fie pe cale amiabilă, prin declaraţie autentică, fie în caz de litigiu, prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă (art. 33 alin. 1-4)
· Funcţia tehnică a cadastrului se realizează prin determinarea limitelor dintre imobilele învecinate, pe bază de măsurători. Lucrările de măsurători se execută prin orice metodă grafică, numerică, fotogrammetrică sau combinate. În cadrul funcţiei economice a cadastrului se evidenţiază elementele tehnice necesare stabilirii valorilor impozabile ale imobilelor sau, după caz, a impozitelor ori taxelor pe aceste imobile. Funcţia juridică a cadastrului se realizează prin identificarea deţinătorilor imobilelor şi înscrierea în cartea funciară (art. 9;
· Orice neînţelegeri cu privire la identificarea şi măsurarea parcelelor de teren, precum şi cu privire la proprietarii acestora, se vor soluţiona de către instanţele judecătoreşti (art. 62)

Regulamentul de organizare şi funcţionare a birourilor de cadastru şi publicitate imobiliară, aprobat prin Ordinul nr. 633/2006:


Prin modificarea de carte funciară se înţelege orice schimbare privitoare la aspecte tehnice ale imobilului, schimbare care nu afectează esenţa dreptului înscris asupra acelui imobil. Modificarea nu se va putea face decât la cererea titularului dreptului de proprietate, precum şi în baza actelor doveditoare, astfel încât modificarea suprafeţei înscrise în cartea funciară nu va fi considerată o rectificare de carte funciară (art. 89 alin. 5 si 6)
Darea în administrarea instituţiilor publice a terenurilor din domeniul public, concesionarea, închirierea sau darea în folosinţă persoanelor fizice sau juridice, se vor înscrie în partea C a cărţii funciare a terenului, proprietate publică sau privată de stat, ori proprietate a unităţilor administrativ-teritoriale, menţionându-se totodată cartea funciară în care este înscris dreptul de proprietate asupra construcţiei, dacă este cazul.În cartea funciară a construcţiei în favoarea căreia s-a constituit dreptul de concesiune se descrie construcţia în partea A, iar în partea B se înscrie dreptul de proprietate asupra construcţiei respective (art. 95)


Regulamentul privind conţinutul şi modul de întocmire a documentaţiilor cadastrale în vederea înscrierii în cartea funciară, aprobat prin Ordinul nr. 634/2006:
· Dacă suprafaţa din măsurători este diferită de suprafaţa înscrisă în cartea funciară, suprafaţa din cartea funciară se va modifica în baza documentaţiei cadastrale de actualizare a suprafeţei. În cartea funciară se va înscrie suprafaţa rezultată din măsurător. Pentru imobilele înscrise în cartea funciară, dacă suprafaţa determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mică decât cea înscrisă în cartea funciară, documentaţia va fi recepţionată, iar suprafaţa măsurată se va înscrie în cartea funciară în baza declaraţiei proprietarului iar dacă suprafaţa determinată în urma efectuării măsurătorilor este mai mare decât cea înscrisă în cartea funciară, documentaţia cadastrală va fi recepţionată, iar suprafaţa măsurată se va înscrie în cartea funciară cu condiţia prezentării procesului-verbal de vecinătate (art. 25 alin. 1 si 2)
· Proprietarii vecini vor fi convocaţi de către persoana autorizată prin scrisoare recomandată, cu confirmare de primire, şi prin afişare la domiciliul/sediul proprietarului vecin, la locul situării imobilului, la sediul primăriei sau prin publicare într-un ziar local, cu cel puţin 5 zile înainte de data stabilită pentru identificarea limitelor. Absenţa proprietarului vecin, va fi menţionată în procesul-verbal de vecinătate şi nu este o piedică la întocmirea documentaţiei cadastrale; în acest caz, dovada convocării se anexează procesului-verbal de vecinătate. La cerere, în măsura în care sunt disponibile, oficiul teritorial va furniza informaţiile privind domiciliul proprietarului vecin, în vederea convocării acestuia, cu plata tarifelor legale. In cazul în care una sau mai multe vecinătăţi ale parcelei sunt drumuri clasificate, căi ferate, ape, procesul-verbal de vecinătate trebuie semnat şi ştampilat de reprezentantul instituţiei care le are în administrare.( art. 25 alin. 5)
Cod pr. Civila:
Partea care are interes poate sa faca cerere pentru constatarea existentei sau neexistentei unui drept. Cererea nu poate fi primita daca partea poate cere realizarea dreptului. (art. 111)
III. Concluziile instantei:
In speta, se constata ca:
Nu au fost chemati in judecata toti proprietarii vecini ci doar proprietara de pe latura de est;
Nu s-a facut dovada existentei autorizatiei de contructie si nici nu s-a depus procesul-verbal de receptie a lucrarilor, desi constructiile nu puteau fi edificate decat dupa anul 2002 cand s-a încheiat contractul de concesiune;
Nu s-a facut dovada vreunui impediment nejustificat legal, cu privire la punerea de acord a situatiei tehnice reale cu situatia tehnica actuala din cartea funciara;
Prin actiunea formulata se solicita practic constatarea unei stari de fapt, respectiv existenta constructiilor pe teren si modificarea suprafetei, fara a fi chemati in judecata toti proprietariii vecini;
Fata de cele expuse mai sus, din care rezulta clar ca prin prezenta acţiune se tinde practic la înlaturarea impedimentelor legale la modificarea unor date de ordin tehnic din cartea funciara, respectiv la înscrierea construcţiilor fara respectarea legislatiei în vigoare si la modificarea suprafetei fara acordul unuia dintre proprietarii vecini (…), se va respinge actiunea.

Un comentariu: