marți, 4 mai 2010

Suspendare provizorie executare silita

Dosar nr. 3835/221/2010

Incheierea civilã nr. 2785
Şedinţa publicã din data de 03.05.2010
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER E.D.
Pe rol fiind soluţionarea cererii de suspendare provizorie a executării silite, formulata de petenţii P.N.I.si P.S..
La apelul nominal făcut în şedinţa publicã se constată lipsa părţilor.
Cauza se soluţioneazã fără citarea parţilor.
S-a făcut referatul cauzei de catre grefiera de sedinta care a aratat ca s-a depus dovada consemnarii unei cautiuni de 7210 lei.
Cauza rãmâne în pronuntare.

INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:

Prin cererea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 3835/221/2010, petenţii P.N.I.si P.S. au solicitat instanţei să dispună suspendarea provizorie a executării silite în Dosarul execuţional nr. 24/2009-executor Judecãtoresc P.E. din cadrul Corpului Executorilor Judecãtoreşti ai SC M.A. IFN SA pânã la soluţionarea cererii de suspendare formulata în cadrul contestatiei la executare înregistrate pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 3834/221/2010.
Cererea a fost legal timbratã si s-a facut dovada consemnarii unei cautiuni de 7210 lei, cu recipisa Seria (...).
Expunând situatia de fapt petenţii au aratat ca în anul 2007 au garantat cu ipoteca constituita asupra apartamentului proprietatea lor situat în (…), creditul acordat SC F.T. SRL de catre creditoarea SC M.A. IFN SA.
In data de 21.10.2009 s-a deschis procedura generala a insolventei debitoarei SC F.T. SRL iar în data de 27.10.2009 creditoarea a consimţit cu debitoarea sa încheie un act adiţional la contract prin care s-a prelungit termenul de rambursare, s-a micsorat rata lunara si s-a convenit si un termen de graţie de 3 luni în care nu trebuiau platite ratele, iar P.A.M. s-a obligat si ea alaturi de petentul P.N.I., sa restituie suma împrumutata, în condiţiile noii convenţii.
Cu toate acestea, arata petenţii, în data de 16.12.2009 s-a formulat cerere de executare.
Petenţii mai arata si ca au achitat toate ratele în condiţiile convenite dar în data de 19.04.2010 s-a vândut la licitaţie apartamentul, urmând a se încheia actul de adjudecare.
Petenţii mai invoca în plus si vicii în procedura organizarii licitaţiei si arata ca în data de 29.04.2010, au depus o contestatie la executare înregistrate pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 3834/221/2010, în care au solicitat si suspendarea executarii silite pana la soluţionarea contestatiei la executare.
In probatiune s-au depus inscrisuri, respectiv procesele-verbale de licitatie, chitante de plata, angajament de plata, contractul de împrumut, actul adiţional, contract de garanţie imobiliara, contestatia la executare.
Examinând actele şi lucrările dosarului, instanţa reţine următoarele:
Potrivit disp. art. 399 alin. 1 c. pr. civ., „(1) Impotriva executarii silite, precum si impotriva oricarui act de executare se poate face contestatie de catre cei interesati sau vatamati prin executare [...].
Potrivit prev. art. 403 alin.4 c. pr. civ., “In cazuri urgente, daca s-a platit cautiunea, presedintele instantei poate dispune, prin incheiere si fara citarea partilor, suspendarea provizorie a executarii pana la solutionarea cererii de suspendare de catre instanta. Incheierea nu este supusa nici unei cai de atac. Cautiunea care trebuie depusa este in cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile in bani. Cautiunea depusa este deductibila din cautiunea stabilita de instanta, daca este cazul”.
In speta se constata ca obiectul executarii îl constituie apartmentul în care domiciliaza petenţii.
Potrivit jurisprudentei Curţii Europene a Drepturilor Omului, pierderea locuinţei de către o persoană este o formă extremă a ingerinţei în dreptul la respectarea domiciliului.
Astfel în cauza Ćosić c. Croaţiei (cererea nr. 28261/06, hotărârea din 15 ianuarie 2009) analizând o situaţie în care, cu respectarea dreptului intern, s-a dispus evacuarea unei persoane, Curtea a reţinut că hotărârile instanţelor naţionale au fost întemeiate exclusiv pe constatarea că persoana a cărei evacuare s-a dispus nu avea niciun drept pentru a ocupa apartamentul potrivit legilsaţiei interne în vigoare. Curtea, făcând trimitere la jurisprudenţa sa anterioară (McCann c. Regatului Unit, nr. 19009/04, par. 50, 13 mai 2008) a arătat că pierderea locuinţei de către o persoană este o formă extremă a ingerinţei în dreptul la respectarea domiciliului. Oricărei persoane care riscă o restrângere atât de gravă, arată Curtea, trebuie să i se dea posibilitatea ca o instanţa de judecată să analizeze şi să stabilească proporţionalitatea şi rezonabilitatea măsurii prin prisma art. 8 din Convenţie, chiar dacă, potrivit dreptului intern, dreptul său de a ocupa un imobil s-a stins (paragr. 21-23).
Constatând că în cauza de faţă s-a achitat cauţiunea, s-a formulat contestaţie la executare în cadrul careia s-a cerut si suspendarea executarii silite, faptul ca titlul executoriu nu este reprezentant de o hotarare judecatoreasca, precum si faptul ca obiectul executarii îl constituie apartamentul în care domiciliaza petenţii, se va admite cererea petenţilor.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Admite cererea petenţilor P.N.I.si P.S., domiciliaţi în (...).
Dispune suspendarea provizorie a executării silite în Dosarul execuţional nr. 24/2009-executor Judecãtoresc P.E. din cadrul Corpului Executorilor Judecãtoreşti ai SC M.A. IFN SA, pânã la soluţionarea cererii de suspendare a executării silite formulata în cadrul contestatiei la executare înregistrate pe rolul Judecatoriei Deva sub nr. 3834/221/2010.
Prezenta încheiere nu este supusă niciunei căi de atac.
Pronunţată în şedinţa publică din 03.05.2010, ora 09.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu