duminică, 6 decembrie 2009

Granituire. Titlu de proprietate neintabulat in cartea funciara.

Dosar nr. 442/221/2005 (nr. vechi 5624/221/2005)

Sentinţa civilã nr. 6466
Şedinţa publicã din data de 02.12.2009
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER Maria Ferencz

Pe rol fiind acţiunea reclamantelor M.A., B.M.A.si B.M.D., mostenitoarele reclamantului initial M.S. împotriva pârâţilor V.I. , N.M. , S.D. , P.E. si P.D. .
Grefiera de şedinţa a făcut referatul cauzei arătând că în prezenta cauză, în şedinţa din data de 18.11.2009, în temeiul art. 260 alin. (1) Cod pr.civilă şi pentru a da posibilitatea părţilor să depună concluzii scrise, conform prevederilor art. 146 Cod pr.civilă, s-a amânat pronunţarea pentru data de 25.11.2009 iar în şedinta din data de 25.11.2009, s-a amânat pronuntarea pentru astazi, ora 14.

INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei de faţă în camera de consiliu, conform prevederilor art. 256 alin. (1) Cod pr civilã, constatã urmãtoarele:

Prin acţiunea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva, sub nr. 5624/09.09.2005 (nr. nou 442/221/2005) reclamantul M.S. a solicitat sa se stabileasca linia de granita între proprietatea lui si cea a paratilor V.I. , N.M. , S.D. si P.D.
Ulterior reclamantul a solicitat completarea cadrului procesual si introducerea în cauza în calitate de parata si a numitei P.E..
Expunând situatia de fapt, reclamantul a aratat ca este proprietarul unui teren în suprafata de 2800 mp, situat în loc. Simeria, nr. tarla 85, parcela 711/8/1 din Titlul de proprietate nr. 1470/24, teren care, conform titului de proprietate era învecinat la N cu un teren proprietatea orasului Simeria, la S cu un drum, la E cu un teren proprietatea orasului Simeria si la V cu P.E. Primaria Simeria a atribuit terenul de pe latura de E pârâţilor V.I. , N.M. , S.D. .
In drept acţiunea a fost întemeiata pe prevederile art. 480 si urmatoarele Cod civil si pe prevederile art. 576 si urmatoarele Cod civil.
Pârâta V.I. a depus întâmpinare (f. 25) prin care a aratat ca este proprietara parcelei cu nr. top. (512-514)4/57 si ca a închiriat un teren încheind cu P.D. contractul de închiriere nr. 4599/11.06.2004.
Pârâta N.M. a depus întâmpinare (f. 32) prin care a aratat ca a primit în folosinta de la Primaria Simeria, terenul cu nr. cadastral 711/8/2/7 (f. 32). Ulterior a mai depus o întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calitatii procesuale active iar pe fondul cauzei a aratat ca este de acord cu admiterea acţiunii dar cu respectarea dreptului sau de proprietate (f. 63-64),
Primaria Simeria a depus întâmpinare (f. 50) prin care a solicitat respingerea actiunii arãtând ca potrivit prevederilor art. 584 si urmatoarele din Codul civil, granituirea presupune în mod obligatoriu dovedirea întinderii dreptului de proprietate, or reclamantul nu poate face o astfel de dovada pentru întrega suprafata de teren asupra careia pretinde ca este proprietar.
Pârâtul S.D. a depus întâmpinare prin care a invocat excepţia lipsei calitatii procesuale active iar pe fondul cauzei a aratat ca este de acord cu admiterea acţiunii dar cu respectarea dreptului sau de proprietate (f. 71-72).
In data de 16.06.2006, s-a dispus suspendarea în temeiul art. 244 pct. 1 Cod pr civila, pana la soluţionarea irevocabila a Dosarului nr. 2906/2006 (nr. nou 2922/221/2006), având ca obiect anularea Titlului de proprietate nr. 1470/24.
Dupa repunerea pe rol a dosarului (acţiunea din Dosarul nr. 2922/221/2006 fiind respinsa prin Sentinta civila nr. 2736/26.06.2006, confirmata în recurs prin Decizia nr. 475/R/2008), s-a dispus introducerea in cauza a mostenitorilor reclamantului, decedat în data de 03.08.2006 si a mostenitorului pârâtei P.E.
Ca urmare a promovarii la Tribunalul Hunedoara a judecatorului tituluar al completului caruia i s-a repartizat aleatoriu cauza, prin procesul-verbal de la fila 186, dosarul a fost repartizat ciclic C8 civil-fond funciar-minori (judecator Cososchi Sonia).
In probatiune s-au depus înscrisuri, respectiv Titlul de proprietate nr. 1470/24 (f. 12 si 83-84), sesizari la diverse instituţii în legatura cu situaţia terenului (f. 6-22), contractul de închiriere nr. 4599/11.06.2004 încheiat de V.A. cu Primãria Simeria (f. 26-28), contract de vanzare-cumparare pentru terenul cu top. (512-514)4/57, proces-verbal predare primire teren nr. cadastral 711/8/2/7 (f. 33-34), contract de închiriere nr. 4292/11.06.2004 (f. 37-40), contract de închiriere nr. 4293/11.06.2004 (f. 41-43), contractul de concesiune nr. 6948/30.07.2003 (f. 65-66), contractul de concesiune nr. 6903/27.07.2003 (f. 73-78), contract de închiriere nr. 4896/07.06.2004 (f. 79-82), certifiact de mostenitor nr. 11/11.04.2002 (f. 129), certificat de deces M.S. (f. 166)
In cauza s-a efectuat o expertiza, raportul fiind depus la filele 118-127 din dosar iar raspunsul la obiectiuni la filele 182-185.
Analizând actele si lucrarile dosarului instanta reţine urmatoarele:
Potrivit prevederilor art. 584 Cod civil, orice proprietar poate îndatora pe vecinul sau la granituirea proprietatii lipite cu a sa.
Potrivit practicii ICCJ dreptul la acţiune, bazat pe dispoziţiile art. 584 C.civ., circumscrie posibilitatea pentru proprietar sau orice persoană, care are un drept real asupra unui fond limitrof, de a pretinde vecinului său, prin acţiune în justiţie (sau pe cale amiabilă), restabilitrea hotarului care separă fondurilor învecinate şi marcarea acestora prin semne materiale vizibile. Într-o asemenea acţiune, judecătorul nu are a se pronunţa asupra existenţei şi întinderii dreptului de proprietate, ci asupra formei terenului, în partea din litigiu, al cărui contur este fixat, decisiv, prin linia hotarului despărţitor, determinată prin semne vizibile (a se vedea Î.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 2153 din 18 iunie 2005, publicata pe site-ul oficial al ICCJ).
Acţiunea în grăniţuire, arata instanta suprema, este la îndemâna şi altor titulari de drepturi reale, nu numai a proprietarilor tabulari, inclusiv a proprietarilor extratabulari, ai unui drept de superficie, drepturile părţilor fiind dobândite pe calea devoluţiunii succesorale judecătoreşti (a se vedea Î.C.C.J., secţia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia nr. 123 din 13 ianuarie 2005 publicata pe site-ul oficial al ICCJ).
Expertul a identificat terenul în litigiu, respectiv parcela 711/8/1 din Titlul de proprietate nr. 1470/24, ca fiind situat în extravilanul orasului Simeria, lângã SC Marmosim SA, fiind delimitat prin punctele topo 107-132-144-151-152-143-141-138-126-127-108.
Conform evidentelelor cadastrale ale Primariei Simeria, a aratat expertul, terenul are pe latura vestica 182,59 mp, pe latura nordica 14,99 mp, pe latura estica 192,72 mp iar pe latura sudica 17,37 mp.
Exertul a mai aratat ca pe latura estica, terenul reclamantului se învecineaza cu terenul cu nr. cadastral 711/8/2, proprietatea orasului Simeria iar linia de granita corecta este trasata prin punctele 108-127-126-138-141-143-152, pe latura vestica, terenul reclamantului se învecineaza cu terenul cu nr. cadastral 711/8, proprietatea pârâtei P.E, iar linia de granita corecta este trasata prin punctele 107-132-137-144-151, pe latura nordica, terenul reclamantului se învecineaza cu un teren proprietatea orasului Simeria, iar linia de granita corecta este trasata prin punctele 151-152-iar pe latura sudica, terenul reclamantului se învecineaza cu o strada, iar linia de granita este porin punctele 107-108.
Prin raspunsul la obiecţiuni, expertul a propus la terenul cu nr. cadastral 711/8/1 din Titlul de proprietate nr. 1470/24, sa fie delimitat de punctele topografice D-B-A-F-13-5-E (plansa 2 anexa la obiecţiunile la Raportul de expertiza întocmit de expert Lupea Vasile).
Aceasta varianta a fost acceptata de toate partile, nedepunându-se obiecţiuni.
Referitor la excepţia lipsei calitatii procesuale active, instanta constata ca parcela cu nr. cadastral 711/8/1 este cuprinsa în Titlul de proprietate nr. 1470/24 (f. 83-84) emis pe numele reclamantului iniţial-M.S.
Dreptul la acţiune, bazat pe prevederile art. 584 Cod civil, aparţine titularului unui drept real asupra terenului, care se adreseasa instanţei pentru a stabili hotarul care separa fondurile învecinate.
Acţiunea în graniţuire este si la îndemana proprietarilor extratabulari pentru ca judecatorul nu se pronunta asupra exustentei si întinderii dreptului de proprietate, ci asupra formei terenului, în partea în litigiu, al cãrui contur este fixat, decisiv, prin linia hotarului desparţilor.
Prin urmare, chiar dacã în speta, reclamantul nu si-a întabulat dreptul dobandit prin Titlul de proprietate nr. 1470/24, are calitate procesuala activa în acţiunea în granituire.
Pe fondul cauzei, instanta constata ca desi Titlul de proprietate nr. 1470/24 emis pe numele reclamantului initial, nu este însotit de o documentatie cadastrala, cuprinde suficiente elemente în baza carora expertul a putut stabili linia de granita în asa fel încât sa fie respectat dreptul acestuia cu privire la întreaga suprafata menţionata în titlu.
Fata de cele expuse mai sus, se va admite acţiunea reclamantului continuata de mostenitoarele acestuia.

PENTRU ACESTE MOTIVE
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge exceptia lipsei calitatii procesuale active.
Admite acţiunea formulata de M.S. si continuata de mostenitoarele acestuia:
M.A. – (...)
B.M.A.- (...)
BLAGU MARIA – (...)

în contradictoriu cu pârâţii:

· P.S
· V.I. – (...)
· N.M. – (...)
· P.V. (mostenitorul pârâtei iniţiale P.E) – (...)
Stabileste linia de granitã a terenului cu nr. cadastral 711/8/1 din Titlul de proprietate nr. 1470/24, prin punctele topografice D-B-A-F-13-5-E (plansa 2 anexa la obiecţiunile la Raportul de expertiza întocmit de expert Lupea Vasile, plansa care face parte din prezenta hotarare).
Cu drept de recurs în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţatã în şedinţã publicã astãzi 02.12.2009, ora 14.

Un comentariu:

 1. Sesizari si opinii din Simeria catre primarie…de ani postate…actuale si in 2010….asteapta rezolvare sau raspuns: Care este componenta consiliului local Simeria? 12 Noiembrie 2006
  De ce nu este publicata lista consilierilor si cv-urile lor in pagina primariei Simeria? Sa stim si noi cetatenii cine a ajuns sa ia hotariri in oras, sa ii tragem la raspundere si sa ne raspunda la problemele care le are orasul. Se vede interesul pentru locuitorii acestui oras, uitat de consilieri si primarie. Nu se publica nici macar numele lor sa stim si noi pe cine am ales. Cu cine intram in Europa domnilor.....?
  Gropi pe strada Vasile Alecsandri din Simeria 15 Decembrie 2006
  Dupa ce facem plinul la masina trebuie intotdeauna sa intram in oras pe o strada plina de gropi. Este singura cale legala de a intra din nou in orasul Simeria….
  Mai 2010 …..dupa ce a fost in sfarsit asfaltata este din nou sparta ….ca asa trebuie , intai asfaltezi , apoi spargi …..daca tot era cu gropi, atunci gropi sa fie...
  Reduceti impozitele in Simeria 11 Ianuarie 2007
  Domnule primar, consilieri ai orasului Simeria va sugerez ca in acest an taxele si impozitele locale sa fie stabilite in baremurile minime, intrucit contribuabilii orasului Simeria sunt satui de majorarile de impozite pe care le stabileste consiliul local fara sa tina cont de posibilitatile cetatenilor , intelegeti odata ca sunteti alesi de noi sunteti in slujba noastra si trebuie sa reprezentati in primul rand interesele cetatenilor, in fiecare an taxele au fost cele mai mari, pentru ce ?? Reduceti cheltuielile , nu mai tocati banii nostrii pe tot felul de inutilitati, nu ne mai permitem sa platim in plus pentru ca asa vreti voi….
  Primaria Simeria nu are in pagina pe net forum ! 20 Septembrie 2008
  Comunicati cu cetatenii pe internet in mod public. In primul rand Primaria Simeria nu are o pagina pe net functionabila in totalitate si actualizata, nu are un forum de discutii in direct cu cetatenii care este NECESAR, comunicarea cu alegatorii in direct pe net lipseste cu desavarsire…
  Scrisoare deschisa pe internet Primariei Simeria 29 Noiembrie 2008 Domnilor din primaria Simeria vrem sa comunicam pe internet, vrem sa discutam cu voi nu numai la primarie ci pe net ca in democratie. Cat neadevar in pliante referitor la comunicare, cata aroganta, cata nepasare fata de comunitate. Domnilor din primarie, domnule primar nu stiti ca e democratie, vrem sa discutam deschis pe forum pe internet de la noi din sufragerie direct cu voi din primarie. Vrem democratie si la noi si in primarie, nu vrem decat comunicare suntem satui de sfidare nu ne trebuie pliante. Vine criza, vrem discutii, vrem solutii. Va e frica de discutii publice in direct cu cetatenii pe net sa se vada si in tara ce au de spus oamenii din strada ?...
  Principii democratice facultative in Primaria Simeria? 10 Decembrie 2008 La Primaria Simeria, respectul legii si al cetateanului, doua principii democratice, sunt facultative le respecta cine si cand are chef. Cel putin, asa rezulta din faptul ca o serie de ceteni au trimis in ultimul an o avalansa de ravase on-line, prin care isi exprimau nemultumirea fata de indiferenta cu care sunt tratate sugestiile si sesizarile postate pe site-ul www.domnuleprimar.ro intrucat siteul primariei Simeria nu are pagina cetateanului si nu permite trimiterea printr-un formular de contact on line….
  Sant doar cateva din opiniile Simerienilor postate anterior.....dar sunt inca valabile si azi 02.06.2010

  RăspundeţiȘtergere