duminică, 7 iunie 2009

Revizuire. Condiţii de admisibilitate. Hotărâre de declinare a competenţei.

Dosar nr. 7600/221/2008

Sentinţa civila nr. 725
Şedinţa publică de la 18.02.2009
Completul compus din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol fiind soluţionarea cererii de revizuire formulate de revizuienta G.E. în contradictoriu cu intimatul G.P.P. .
Procedura legal îndeplinitã.
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã se prezintã revizuienta personal şi intimatul personal şi asistat de av. B.G. .
Grefiera de şedinţã a fãcut referatul cauzei arãtând cã a fost ataşat Dosarul Judecãtoriei Deva nr. 2765/2002 la care au fost ataşate dosarele nr. 5598/97/2007, 491/97/2008, 2659/97/2007, 7372/2005, 74/2005, 7371/2005 şi 4837/2003 a Tribunalului Hunedoara.
Av. B.G. depune întâmpinare, împuternicire avocaţialã şi chitanţa de platã a onorariului avocaţial pentru suma de 500 lei.
Revizuienta solicitã amânarea judecãţii pentru ca instanţa sã solicite de la Poliţia Municipiului Deva sã comunice rezultatul cercetãrilor efectuate cu privire la pensia sa de întreţinere. Deasemenea aratã cã se impune amânarea şi pentru a fi ataşate şi alte dosare în afara celor deja ataşate, respectiv dosarele nr. 1426/2004, 536/221/2007 şi 0536/221/2007.
Instanţa respinge cererile revizuientei, având în vedere faptul cã procedura revizuirii presupune verificarea îndeplinirii condiţiilor de admisibilitate prin raportare la prevederile art. 322-324 Cod pr civila şi acordã cuvântul pentru concluzii orale cu privire la admisibilitatea cererii de revizuire ce face obiectul prezentului dosar.
Revizuienta aratã cã nu poate indica un motiv anume de revizuire dar dacã i se va permite sã explice situaţia pe larg, instanţa va înţelege şi va putea identifica motivele care au stat la baza cererii de revizuire.
Av. B.G. solicitã respingerea cererii de revizuire ca inadmisibilã având în vedere faptul cã nu sunt îndeplinite cerinţele legale prevãzute de art. 322-324 Cod pr civila. Solicitã obligarea revizuientei la plata cheltuielilor de judecatã în cuantum de 500 lei reprezentând onorariul avocaţial.
Revizuienta solicitã respingerea cererii privind acordarea cheltuielilor de judecatã, arãtând cã nu a încheiat niciun înscris cu avocatul intimatului prin care sã se oblige la plata vreunei sume de bani.
Cauza rãmâne în pronunţare.
Instanţa informează că pronunţarea va fi fãcutã în şedinţã publicã, astãzi, ora 14, Sala 24.

INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 7600/221/19.12.2008, revizuienta G.E. a solicitat revizuirea Sentinţei civile nr. 2208/2004 dată se Judecătoria Deva în Dosarul nr. 1426/2004.
Expunând situaţia de fapt revizuienta a arătat că prin Sentinţa civilă nr. 1118/2003 dată de Judecatoria Deva în Dosarul nr. 2765/2002, pârâtul din acel dosar G.P.P. ar fi fost obligat la plata unei pensii de întreţinere de 1.800.000 lei vechi lunar.
In Dosarul nr. 1426/2004 s-a solicitat întoarcerea executării.
Revizuienta arată în continuare că este nemulţumită pentru ca primeste o pensie de doar 100 lei şi cã a dispãrut originalul Sentinţei civile nr. 1118/2003 din Dosarul nr. 2765/2002.
In probaţiune au fost depuse urmãtoarele înscrisuri: cererea de chemare în judecatã ce a fãcut obiectul Dosarului nr. 1426/2004 (f. 3), Sentinţa civilã nr. 2208/2004 dată se Judecătoria Deva în Dosarul nr. 1426/2004 (f. 4-5), Incheierea de şedintã din data de 24.06.2004 din Dosarul nr. 1426/2004 (f. 6), Adresa nr. 4/R/2008 (f. 7), Adresa nr. 6/R/2008 (f.8).
Instanţa a ataşat Dosarul Judecãtoriei Deva nr. 2765/2002 (în care, contrar susţinerilor revizuientei, la filele 107-108, se aflã originalul Sentinţei civile nr. 1118/2003) şi dosarele Tribunalului Hunedoara nr. 5598/97/2007, 491/97/2008, 2659/97/2007, 7372/2005, 74/2005, 7371/2005 şi 4837/2003.
Deasemenea a studiat şi actele din Dosarul nr. 0536/221/2007 (dosar aflat la judecãtorul titular al C 10 civil, pentru motivarea Sentinţei civile nr. 559/06.02.2009) la care era ataşat şi Dosarul nr. 536/221/2007.
Analizând actele şi lucrările dosarului, în contextul legislaţiei în vigoare, instanţa constată următoarele:
Revizuirea este o cale extraordinara de atac, de retractare, care poate fi exercitatã numai împotriva hotãrârilor definitive sau irevocabile în cazurile şi condiţiile expres prevãzute de art. 322-324 Cod pr civila.
Din analiza textelor de lege care reglementeazã aceastã cale de atac rezultã cã pot face obiectul revizuirii doar hotãrârile prin care s-a soluţionat fondul pretenţiei ce a fost dedusã judecãţii iar cererea poate fi întemeiatã doar pe motivele enumerate expres şi limitativ de art. 322 Cod pr civilã, care vizeazã unele posibile erori care ar fi putut fi sãvârşite în legãturã cu starea de fapt reţinutã de instanţã.
In speţã, Dosarul nr. 1426/2004 a avut ca obiect cererea intimatului din prezentul dosar, G.P.P. , privind obligarea revizuientei la plata unei sume de bani virată revizuientei de către Casa Judeţeanã de Pensii Hunedoara în baza Sentinţei civile nr. 1118/2003 datã de Judecãtoria Deva în Dosarul nr. 2765/2002.
Prin Sentinţa civilă nr. 2208/2004 dată se Judecătoria Deva în Dosarul nr. 1426/2004, a cărei revizuire de cere, s-a declinat competenţa în favoarea Tribunalului Hunedoara.
Prin urmare, în speţă fiind vorba despre o hotãrâre prin care s-a decliant competenţa, nu sunt îndeplinite cerinţele de admisbiilitate a cererii de revizuire, motiv pentru care se impune respingerea ca inadmisibilã a cererii de revizuire.
Având în vedere prevederile art. 274 Cod pr civilã şi culpa procesualã a revizuientei care a deschis o procedurã de revizuire fãrã sã fie îndeplinite cerinţele prevãzute de lege, instanţa va obliga revizuienta sã achite intimatului suma de 500 lei reprezentând cheltuielile de judecatã, dovedit a fi fost efectuate prin chitanţa de la fila 14.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge ca inadmisibilã cererea de revizuire formulatã de revizuienta-pârâtă G.E. domiciliată în (...) împotriva intimatului-reclamant G.P.P., domiciliat în localitatea (...), având ca obiect revizuirea Sentinţei civile nr. 2208/2004 pronunţatã de Judecãtoria Deva în Dosarul nr. 1426/2004 prin care s-a delinat competenţa în favoarea Tribunalului Hunedoara.
Obligã revizuienta sã plãteascã intimatului G.P.P. suma de 500 lei reprezentând cheltuieli de judecatã.
Cu drept de recurs în 5 zile de la pronunţare.
Pronuntatã în şedinţã publicã astãzi 18.02.2009, ora 14.

2 comentarii:

 1. Corecta sentinta si interesanta motivarea. Dar, colegial, iti supun analizei urmatoarea speta...Definitiva si pentru a nu impieta cu statutul de magistrat, nu voi intra in nici un fel de amanunte. Sa incepem.

  Societatea Amic se adreseaza judecatoriei cu o cerere prin care solicita obligarea societatii Bemic la plata unei facturi reprezentand rest de plata pentru o lucrare de constructii efectuata. Reclamanta depune si dovada parcurgerii procedurii de conciliere prevazute de art 720 indice 1, in sensul ca depune plicul si dovada de expediere a acestuia, plic ce s-a intors nedesfacut pentru ca parata nu l-a ridicat de la posta. La primul termen, legal citata, parata nu se prezinta si nici nu depune intampinare. Reclamanta depune un set de inscrisuri pentru a fi comunicate paratei. La urmatorul termen parata, legal citata, nu se prezinta si cauza se judeca pe fond. Se admite actiunea reclamantei si se obliga parata la plata facturii. Ulterior, parata declara in termen recurs iar ca unic motiv invoca faptul ca judecata s-a desfasurat in lipsa ei, nefiind legal citata. Pretinde ca nu a stiut de actiune si ca a aflat de aceasta atunci cand a inceput executarea silita a sentintei comerciale. SOLICITA CASAREA SENTINTEI PRIMEI INSTANTE SI TRIMITEREA CAUZEI SPRE REJUDECARE PENTRU ADMINISTRAREA PROBATORIULUI CU EXPERTIZA SI INTEROGATORIU. ACesta este singurul motiv de recurs invocat si singura cerere adresata instantei. La primul termen de recurs tribunalul constata ca procedura este legala, partile sunt prezente si nu mai propun alte probe decat inscrisurile aflate la dosar. Recurenta parata solicita casarea actiunii si trimiterea spre rejudecare instantei de fond pentru completarea probatoriului, motivand ca nu a fost legal citata si nu a participat la dezbateri. Intimata reclamanta arata ca citarea a fost corecta, prin afisare la usa sediului social, si depune certificat constatator de la ONRC prin care se atesta ca la adresa din citatie este sediul social al recurentei parate. Tribunalul ramane in pronuntare...si se pronunta...Caseaza in tot sentinta judecatoriei si, rejudecand cauza pe fond respinge actiunea ca nefondanta si obliga reclamanta la plata cheltuielilor de judecata. Ce parere ai? Exista depasirea cadrului procesual fixat de recurenta prin cererea de recurs? Se poate spune ca s-a dat mai mult decat s-a cerut? Merci

  RăspundețiȘtergere
 2. Cred ca instanta de recurs ar fi putut avea in vedere si alte motive de recurs daca erau de ordine publica si numai dupa ce le-ar fi pus in discutia partilor.
  Din cele spuse inteleg ca instanta de recurs a considerat ca procedura de citare in prima instanta a fost corecta. Prin urmare, daca a admis recursul inseamna ca a avut in vedere alte motive care nu au fost puse in discutia partilor. In plus, a si rejudecat cauza in fond si a respins actiunea in baza probelor administrate desi, din cate inteleg eu, partile nu au pus concluzii pe fondul cauzei in fata instantei de recurs.
  Cum a fost motivata decizia tribunalului?

  RăspundețiȘtergere