vineri, 13 martie 2009

Succesiune. Iesire din indiviziune. Nulitate absolutã parţialã certificat de moştenitor. Coparticipare procesualã obligatorie.

Dosar nr. 796/221/2008

Sentinţa civilã nr. 1959
Şedinţa publică din data de 07.05.2008
Completul compus din:
PREŞEDINTE: Sonia Cososchi
GREFIER: M.F.

Pe rol fiind acţiunea reclamantei S.D., formulatã în contradictoriu cu M.V. , având ca obiect constatare calitate de moştenitor, masã succesoralã şi partaj.
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã, în ordinea de pe listă (poziţia 23), la prima strigare se prezintã reclamanta asistatã de av. M.N.R. şi pârâtul personal şi asistat de av. P.F. .
Grefiera de şedinţã a fãcut referatul cauzei arãtând cã pãrţile au avut termen la cunoştinţă pentru astãzi ora 10.
Av. M.N.R. depune un înscris intitulat “precizarea cererii de chemare în judecatã”, o adeverinţã medicalã, o declaraţie datã de S.I. , o copie de pe poziţia din registrul agricol din anul 1959 a lui S.I. şi o citaţi eprimitã de reclamantã în Dosarul succesoral nr. 2/2001.
Instanţa constatând cã aşa numita “precizare” este în realitate o completare a acţiunii iniţiale cu un nou petit având ca obiect constatarea nulitãţii absolute parţiale a Certificatului de moştenitor nr. 65 din 06.03.2001, pune în discuţia pãrţilor aceastã completare a acţiunii.
Av. M.N.R. aratã cã nu existã niciun impediment pentru a fi soluţionat acest petit împreunã cu celelalte având în vedere cã nu s-a depãşit momentul procesual pânã la care se poate completa acţiunea. In speţã, la termenul trecut care a fost primul termen s-a amânat cauza astfel încât cererea a fost depusã pânã la prima zi de înfãţişare.
Av. P.F. aratã cã este de acord ca aceastã completare sã fie soluţionatã împreunã cu acţiunea iniţialã.
Instanţa ia act de acordul pãrţilor în privinţa soluţinãrii acestui nou petit împreunã cu acţiunea iniţialã, dupã care, faţã de informaţiile din întâmpinarea depusã de pârât şi de actele depuse de pãrţi la dosar, invocã din oficiu excepţia lipsei coparticipãrii procesuale obligatorii.
Av. M.N.R. solicitã respingerea excepţiei arãtând cã nu are niciun interes sã cheme în judecatã şi pe T.M.pentru cã aceasta nu ridicã niciun fel de pretenţii la succesiune dar nu se opune dacã instanţa insistã sã o introducã în cauzã din oficiu, nu se opune şi va solicita clientei sale sã-i spunã adresa. In privinţa noilor proprietari de carte funciarã cãrora pârâtul a arãtat cã le-ar fi vândut imobilele ce fac obiectul acţiunii reprezentantul reclamantei aratã cã nu are niciun interes sã-i cheme în judecatã.
Av. P.F. lasã la aprecierea instanţei soluţia şi aratã cã nu se opune introducerii în cauzã a altor pârâţi dar cã pârâtul nu a formulat cerere reconvenţionalã şi nu a cerut nici nu intenţioneazã sã ceara chemarea în judecatã şi a altor persoane.
Instanţa informeazã pãrţile cã pronunţarea pe excepţie se va face astãzi, ora 14, Sala 24, în şedinţã publicã.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei de faţă:
Constată că prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei Deva sub nr. 796/221/07.02.2008, reclamanta S.D. a cerut în contradictoriu cu pârâtul M.V. sã se constate cã ea şi pârâtul sunt moştenitorii defuncţilor M.A. (decedat în anul 1970) şi M.T. (decedatã în anul 1988), sã se constate cã masa succesoralã se compune din bunurile imobile înscrise în CF 182 Lãpugiu de Sus, nr. top. 290/1, 466, 552, 553, 572/1, 1556/2, 3076/1, 3077/1, 3191, 3620, 4322, 4324, 4811, 5036, 5130, 5155, 5156, 5390, 5536, 5720, 5734/2, 5749, 5935, 5957, teren în suprafatã de 57.144 mp şi construcţii şi din imobilele înscrise în CF 1206 Lãpugiu de Sus, nr. top. 1562, 1563, 3100, 4933, 4937 teren în suprafatã de 18.897 mp, sã se dispunã ieşirea din indiviziune prin formarea a douã loturi în naturã iar drepturile reclamantei asupra bunurilor ce-i vor fi atribuite sã fie înscrise în cartea funciarã.
Cererea a fost timbratã cu 61 lei (chitanţa de la fila 30)şi s-a aplicat timbru judiciar de 1,2 lei.
Expunând situaţia de fapt, reclamanta a arãtat cã este sora pârâtului iar pãrinţii lor M.A. şi M.T. au decedat în anul 1970 şi respectiv în anul 1988 şi deşi reclamanta i-a propus pârâtului sã se dezbatã succesiunea acesta a refuzat.
Prin întâmpinarea depusã (f. 32) pârâtul a solicitat respingerea acţiunii şi aratat cã succesiunile au fost dezbãtute în anul 2001 şi s-a emis Certificatul de moştenitor nr. 65/06.03.2001 şi 177 din 10.07.2001.
Pârâtul a mai mai aratat cã a cerut deschiderea succesiunii printr-o cerere adresatã Biroului Notarului Public O.A. iar pentru data de 25 ianuarie au fost citaţi şi ceilalţi moştenitori, respectiv T.M. (nechematã în judecatã în prezenta procedurã) şi S.D. (reclamanta) care nu s-au prezentat nici la acest termen şi nici la urmãtoarele stabilite în data de 15 februarie 2001 şi 2 martie 2001.
Pârâtul a mai aratat deasemenea cã a luat legãtura şi personal cu reclamanta şi cu cealaltã moştenitoare T.M. dar acestea au refuzat sã se prezinte la notar iar notarul a emis certificatul de moştenitor.
In data de 10 iulie 2001, reclamanta a solicitat repunerea pe rol a dosarului succesoral (nr. 2/2001) şi a cerut deschiderea succesiunii dupã defunctul P.C. ..
Notarul a înregistrat cererile sub nr. 208/2001 (succesiunea dupã M.A. şi M.T. ) şi 207/2001 (succesiunea dupã P.C. ). Cele douã dosare au fost conexate şi s-a eliberat Certificatul de moştenitor nr. 177/2001 prin care s-a dispus chiar şi partajarea în naturã a bunurilor.
Pârâtul a mai arãtat şi cã a înstrãinat bunurile dobândite prin certificatul de moştenitor nr. 65/2001 fiicei sale A.C. şi soţului acesteia A.C.T. , prin Contractul de vânzare-cumpãrare autentificat prin Incheierea nr. 1656/17 aprilie 2001.
La termenul din 07.05.2008, reclamanta şi-a completat acţiunea cu încã un petit solicitând sã se constate nulitatea absolutã parţialã a certificatului de moştenitor nr. 65/06.03.2001 arãtând cã notarul a trecut la dezbaterea succesiunii şi a eliberat ceritificat de moştenitor deşi nu au fost prezenţi toţi moştenitorii, situaţie în care, aratã reclamanta, notarul ar fi trebuit sã suspende procedura şi sã îndrume pãrţile sã se adreseze instanţei de judecata.
In probaţiune s-au depus urmãtoarele înscrisuri:
- Adeverinţa nr. 871/343/12.08.2002 privind înscrierea din Registrul agricol din anul 1959 a numitului S.I. (f. 3);
- Adeverinţa nr. 733/300/09.07.2001 privind înscrierea din Registrul agricol a reclamantei (f. 4);
- Un înscris intitulat “act de înzestrare” datat 25 martie 1957 (f. 5)
- Acte de stare civilã (f. 7, 35-37);
- Cererea reclamantei de repunere pe rol a Dosarului succesoral nr. 2/2001 şi de deschidere a succesiunii dupã defunctul P.C. (f.33)
- Actele din Dosarul succesoral 207/2001, 208/2001 şi 2/2001 (f. 33-58)
- Certificatul de moştenitor nr. 177/10 iulie 2001 eliberat pe numele reclamantei S.D. , întocmit dupã P.C. , moştenit de defuncţii M.A. şi M.T. (f. 41),
- Testamentul defunctului N.A. (f. 55)
- Testamentul defunctei M.T. nãscutã H. (f. 56)
- Certificat de moştenitor nr. 65/06.03.2001 eliberat pe numele pârâtului M.V. , întocmit dupã defuncţii M.A. şi M.T. (f. 58);
- Contract de vânzare-cumpãrare autentificat prin Incheierea nr. 1656/17 aprilie 2001 (f. 59)
La solicitarea instanţei, OCPI Hunedoara-Deva a comunicat copii certificate de pe CF 182 Lãpugiu de Sus şi CF 1206 Lãpugiu de Sus (f. 11-25).

Referitor la excepţia lipsei coparticipãrii procesuale obligatorii, invocatã din oficiu de instanţã:
Potrivit prevederilor art. 47 din Codul de procedurã civilã mai multe persoane pot fi impreună reclamante sau parate dacă obiectul pricinii este un drept sau o obligaţiune comuna ori dacă drepturile sau obligatiile lor au aceeasi cauza.
Coparticiparea procesualã reprezintã aplicaţia în plan procesual a pluralitãţii subiectelor raportului juridic civil de drept material.
Din modul de redactare a art. 47 din Codul de procedurã civilã s-ar putea spune cã rezultã cã întotdeauna coparticiparea procesualã ar fi facultativã dar faţã de împrejurarea cã existã norme de drept material care impun valorificarea unui drept sau îndeplinirea unor obligaţii cu participarea tututor pãrţilor care se gãsesc într-un anume raport juridic, în doctrina de specialitate şi în jurisprudenţa se reţine cã existã situaţii în care coparticiparea procesualã este obligatorie.
In speţã se constatã cã scopul pentru care a fost introdusã prezenta acţiune a fost acela de a se dezbate pe cale judecãtoreascã succesiunea defuncţilor M.A. şi M.T. , identificând moştenitorii acceptanţi, stabilind bunurile care compun masa succesoralã şi de a partaja în naturã aceste bunuri atribuind fiecãruia loturi corespunzãtoare cotei succesorale. In plus, reclamanta mai solicitã şi întabularea drepturilor sale exclusive în cartea funciarã.
Analizând actele şi lucrãrile dosarului, instanta constatã cã în afarã de reclamantã şi de pârât, defuncţii M.A. şi M.T. au mai avut o fiicã T.M. iar pârâtul a vândut imobilele arãtate de reclamantã în petitul acţiunii fiicei sale A.C. şi soţului acesteia A.C.T. , prin Contractul de vânzare-cumpãrare autentificat prin Incheierea nr. 1656/17 aprilie 2001 iar aceştia şi-au întabulat dreptul în cãrţile funciare.
Este adevãrat cã în Certificatul de moştenitor nr. 65/06.03.2001 eliberat pe numele pârâtului M.V. (f. 58) se menţioneazã cã T.M. este strãinã de succesiune prin neacceptare dar în acelaşi certificat este menţionat cã şi reclamanta este strãinã de succesiune prin neacceptare iar motivul pentru care se solicitã anulare acestui certificat este chair nerespectarea dispoziţiilor legale care impun ca la dezbaterea succesiunii pe cale notariala sã fie prezente toate persoanele care au vocaţie succesoralã.
Reclamanta deşi tinde la desfiinţarea certificatului de moştenitor invocând nulitatea cu consecinţa repunerii în situaţia anterioarã şi partajarea bunurilor nu înţelege însã sã cheme în judecatã toate persoanele cu vocaţie succesoralã.
Mai mult aceasta solicitã partajul dar, contrar prevederilor art. 797 C civ nu cheamã în judecatã nici toate persoanele cu vocaţie sucesoralã dar nici coproprietarii tabulari deşi cere întabularea dreptului în cartea funciarã (potrivit prevederilor art. 22 lit. “a” din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, înscrierea unui drept în cartea funciarã se poate efectua numai împotriva aceluia care, la înregistrarea cererii sale, era înscris ca titular al dreptului asupra căruia înscrierea urmează sa fie facuta iar potrivit art. 20 din Legea cadastrului şi a publicitãţii imobiliare nr. 7/1996, dreptul de proprietate şi celelalte drepturi reale asupra unui imobil se vor înscrie în cartea funciară pe baza actului prin care s-au constituit ori s-au transmis în mod valabil şi se sting numai prin înscrierea radierii lor din cartea funciară, cu consimţământul titularului, hotărârea judecătorească definitiva şi irevocabilă sau, în cazurile prevăzute de lege, actul autorităţii administrative putând înlocui acordul de vointa cerut în vederea înscrierii drepturilor reale, dacă sunt opozabile titularilor).
Având în vedere toate aceste argumente şi faptul cã instanţei nu-i este permis sã introducã din oficiu persoane nechemate în judecatã de pãrţi, se impune admiterea excepţiei lipsei coparticipãrii procesuale obligatorii şi respingerea acţiunii în acest stadiu procesual.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE

Admite excepţia lipsei coparticipãrii procesuale obligatorii şi pe cale de consecinţa respinge acţiunea reclamantei S.D. formulatã în contradictoriu cu pârâtul M.V.
Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 07.05.2008, ora 14.

Notã: Sentinţa civilã nr. 1959/2008 a fost menţinutã de Tribunalul Hunedoara prin decizia din data de 13.11.2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu