sâmbătă, 7 martie 2009

Reexaminare taxa de timbru. Legea in vigoare la data introducerii actiunii.

Dosar nr. 3277/221/2008


INCHEIERE

Şedinţa din camera de consiliu din data de 06.03.2009

Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.


Pe rol se află cererea de reexaminare a taxei de timbru formulatã de petenta M.D. în Dosarul nr. 3277/221/2008.
Fãrã citarea pãrţilor.
INSTANŢA,
Deliberând cu privire la cererea de reexaminare a taxei de timbru, constatã urmãtoarele
Petenta a depus în data de 04.06.2008 o acţiune înregistratã la Judecãtoria Deva sub nr. 3277/221/2008, prin care a solicitat partajul bunurilor comune dobândite în timpul cãsãtoriei cu pârâtul M.T.
Prin aceeaşi acţiune a mai solicitat şi constatarea nulitãţii absolute a unui contract de vânzare-cumpãrare, a solicitat instanţei sã pronunte şi o hotãrâre care sã ţinã loc de act autentic pentru un imobil, sã constatate existenţa unui drept de creanţã faţã de pârât pentru suma de 3200 lei şi în subsidiar a solicitat obligarea pârâtului la achitarea a ½ din preţul stabilit în contractul de vânzare cumpărare autentic
Contrar prevederilor art. 20 din Legea nr. 146/1997 şi OG nr. 32/1995, cererea de chemare în judecatã nu a fost timbratã la data introducerii acţiunii şi nici nu s-a depus timbru judiciar.
La primul termen de judecatã (18.09.2008), reclamanta a depus, prin apărător, dovada achitãrii unei taxe de 19 lei (f.33) iar instanta i-a pus în vedere să depună până la urmatorul termen dovada achitãrii unei taxe de timbru de 4 lei şi 0,3 lei timbru judiciar pentru capătul de cerere privind radierea din cartea funciară, 8 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, pentru capătul de cerere privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc act autentic de vânzare cumpărare şi 4 lei taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, pentru capătul de cerere privind intabularea în C.F. (a se vedea încheierea de la fila 34).
La urmatorul termen s-a depus la dosar chitanta prin care s-a facut dovada achitarii taxei de 16 lei (f. 41).
La termenul din data de 12.02.2009, instanţa a consemnat în încheiere cã verificând taxele judiciare de timbru şi timbru judiciar achitate în cauză a constatat că reclamanta trebuie să timbreze:
· capătul de cerere privind constatarea nulităţii absolute a contractului de vânzare cumpărare, autentificat sub nr. 384 de către B.N.P. V.E., cu suma de 503.26 lei, taxă judiciară de timbru şi 3 lei timbru judiciar, conform art. 2, alin. 1, ind. 1 din Legea nr. 146/1997;
· pentru capătul de cerere privind constatarea dobândirii imobilului în timpul căsătoriei, ca bun comun, cu suma de 19 lei, taxă judiciară de timbru şi 0,3 lei timbru judiciar, pentru capătul de cerere prin care a solicitat să se contate că are un drept de creanţă faţă de pârât pentru suma de 3200 lei la nivelul anului 1990 sumă care urmează a fi actualizată , reprezentând rate achitate în perioada 1987-1990 pentru apartamentul pârâtului achiziţionat de pârât anterior căsătoriei, valoarea actuală fiind de 7200 lei să achite taxa judiciară de timbru în cuantum de 515, 26 lei şi timbru judiciar 3 lei,
· iar pentru capătul de cerere subsidiar privind achitarea a ½ din preţul stabilit în contractul de vânzare cumpărare autentic, cu suma de 1671,20 lei taxă judiciară de timbru şi 5 lei timbru judiciar.
Deasemenea, s-a consemnat cã i s-a pus în vedere “să evalueze capătul de cerere privind pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act autentic de vânzare cumpărare şi să se dispună intabularea în cartea funciară, pentru a completa taxa judiciară de timbru, pt ca a achitat 8 lei şi 0, 3 lei timbru judiciar”.
Reclamanta a formulat cerere de reexaminare arãtând cã acţiunea fiind legal timbratã înainte de a intra în vigoare OUG nr. 212/04.12.2008, în mod greşit i s-a pus în vedere sã timbreze la valoare.
Analizând cererea de reexaminare, instanta constatã urmãtoarele:
Deşi acţiunea a fost introdusa anterior intrãrii în vigoare a OUG nr. 212/2008 prin care s-a dispus expres timbrarea la valoare a cererilor privind declararea nulităţii sau anulării unui act juridic patrimonial, chiar dacă nu se solicită şi repunerea părţilor în situaţia anterioară, în speţã reclamanta a solicitat expres prin acţiune, restabilirea situaţiei anterioare de carte funciarã, situaţie în care sunt incidente prevederile art. 5 şi art. 6 din Ordinul MJ nr. 760/1999 iar taxa se datoreaza la valoare în baza prevederilor art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997.
Referitor la capãtul de cerere prin care s-a solicitat să se constate că reclamanta are un drept de creanţă faţă de pârât pentru suma de 3200 lei la nivelul anului 1990 sumă care urmează a fi actualizată, reprezentând rate achitate în perioada 1987-1990 pentru apartamentul pârâtului achiziţionat de pârât anterior căsătoriei şi pentru capãtul de cerere subsidiar privind achitarea a ½ din preţul stabilit în contractul de vânzare cumpărare autentic, este evident ca aceste capete de cerere trebuiau timbrate la valoare conform prevederilor art. 5 din Ordinul MJ nr. 760/1999 şi art. 2 alin. 1 din Legea nr. 146/1997.
In privinţa capãtului de cerere prin care s-a solicitat pronuntarea unei hotarari care sa ţinã loc de act autentic, este adevãrat ca au existat opinii izolate la un moment dat în sensul ca nu se datoreaza taxa de timbru la valoarea obiectului acţiunii, dupa intrarea în vigoare a art. 77 indice 1 din Codul fiscal, prin care s-a stabilit obligatia de plata a unui impozit în cazul în care transferul dreptului de proprietate asupra unui imobil se va realiza prin hotarare judecatoreasca si dupa ce a fost abrogat art. 3 indice 1 din Legea nr. 146/1997 care stabilea ca acţiunile având ca obiect pronunţarea unei hotãrâri care sã tina loc de act autentic, se timbreaza corespunzãtor taxei pentru autentificarea actului, dar practica majoritara a fost în sensul ca aceste acţiuni se timbreaza la valoare.
Motivele pentru care taxa de timbru se datora la valoarea obiectului acţiunii, dupã modificãrile legislative mai sus menţionate, chiar şi înainte de intrarea în vigoare a OUG nr. 212/2008 sunt urmãtoarele:
· Impozitul şi taxa sunt noţiuni distincte, astfel, potrivit prevederilor art. 2 pct. 37 şi pct. 55 din Legea nr. 273/2006 privind finantele publice locale, impozitul reprezintã prelevarea obligatorie, fara contraprestatie imediata, directa si nerambursabila, pentru satisfacerea necesitatilor de interes general iar taxa reprezintã suma platita de o persoana fizica sau juridica, de regula, pentru serviciile prestate acesteia de catre un operator economic, o institutie publica ori un serviciu public;
· Regula stabilita de art. 1 şi 2 din Legea nr. 146/1997 o constituie timbrarea la valoare a acţiunilor evaluabile în bani, astfel încât excepţiile ar trebui expres prevãzute de lege.
· Potrivit prevederilor art. 5 alin. 1 din Ordinul MJ nr. 760/1999, se considera acţiuni şi cereri evaluabile în bani cele al căror obiect este un drept patrimonial ce poate fi evaluat în bani.
Faţã de argumentele expuse mai sus, instanţa constatând cã taxele impuse prin Incheierea de şedinţa din data de 12.02.2009 au fost stabilite corect, prin raportare la legislaţia în vigoare la data introducerii acţiunii, fiind fãrã relevanţã, în speţã, modificãrile introduse prin OUG nr. 212/2008, va respinge cererea de reexaminare.PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
DISPUNE:

Respinge cererea de reexaminare a taxelor de timbru stabilite prin Incheierea de şedinţã din data de 12.02.2009.
IREVOCABILA.
Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 06.03.2009, ora 14.

Un comentariu:

  1. In septembrie 2012 am formulat plangere impotriva incheierii de carte funciara intemeiata pe art. 52 al. 2 din Legea 7/1996. Adjudecatarului i s-a impus de catre Oficiul de Carte Funciara sa faca dovada platii impozitului datorat de fostul proprietar, executat silit, in conformitate cu prevederile art. 77 indice 1 Cod fiscal. Adjudecatarul a achitat impozitul in cuantum de 6340 lei si a obtinut intabularea, pentru a putea racorda imobilul la utilitati. Administratia fiscala a emis decizie de impunere pe numele fostului proprietar (baza de impunere ANAF - 434000 lei). Instanta ne-a transmis citatie prin care ne pune in vedere sa achitam o taxa de timbru de 496,8 lei. Prin plangere am solicitat restituirea sumei de 6340 de lei, a carei achitate am fost obligati sa o facem in mod nelegal. Care sunt sansele plangerii si sfaturile dv. pentru o buna intemeiere a acesteia? Cum s-a calculat taxa de timbru si cum am putea obtine recalcularea acesteia? Din practica pe care am identificat-o, taxa de timbru a fost stabilita in cuantul de 8 lei. Noul proprietar a fost abuzat prin obligarea nelegala la plata taxei de catre OCPI. Un nou abuz este exercitat si prin impunerea taxei de timbru intr-un cuantum nejustificat.

    RăspundețiȘtergere