sâmbătă, 7 martie 2009

Radiere autovehicul

Dosar nr. 3879/221/2008

Sentinţa civilã nr. 3293
Şedinţa publică de la 03.09.2008
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol fiind acţiunea reclamantei L.O. împotriva pârâtului B.C.N..
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã, în ordinea de pe listă (poziţia 17), la prima strigare se prezintã reclamanta, lipsã fiind pârâtul.
Grefiera de şedinţă a făcut referatul cauzei arătând că părţile au fost legal citate. Reclamanta a fost citat cu menţiunea să timbreze acţiunea cu 8 lei şi să depună timbru judiciar de 0,3 lei sub sancţiunea anulării. In data de 01.09.2008 s-a depus la dosar dovada achitãrii taxei de timbru şi timbrul judiciar.
Reclamanta solicitã citarea pârâtului la interogatoriu.
Instanţa constatând cã poziţia pârâtului a fost clar exprimatã prin declaraţia de la fila 6, acesta necontestând susţinerile reclamantei, apreciazã proba ca nefiind utilã în soluţionarea cauzei, motiv pentru care respinge cererea şi acordã cuvântul pentru concluzii orale.
Reclamanta solicitã admiterea acţiunii aşa cum a fost formulatã.
Cauza rãmâne în pronuntare. Pronunţarea va fi fãcutã în şedinţã publicã astãzi, ora 14, Sala 24.
INSTANŢA,
Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
I. Obiectul acţiunii şi timbrajul:
Prin cererea înregistrată sub nr. 3879/221/01.07.2008, reclamanta L.O. a solicitat instanţei:
- sã constatate cã a vândut pârâtului B.C.N. autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-04-FJV şi să pronunţe o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare;
- sã se dispună radierea autovehiculului de pe numele fiului ei L.G., din evidenţele poliţiei şi din evidenţele fiscale.
Cererea a fost timbrată cu 8 lei (f.15) şi s-a depus timbru judiciar de 0,3 lei.
II. Starea de fapt şi temeiurile de drept invocate:
Expunând situaţia de fapt, reclamanta a arãtat cã în data de 25.11.2002 în baza unei procuri speciale date de fiul său a încheiat cu pârâtul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra autovehiculului cu nr. de înmatriculare HD-04-FJV iar pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţiile de radiere a autovehiculului de pe numele vechiului proprietar.
Reclamanta arată că a aflat despre faptul că pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia de a radia autovehiculul doar în luna iunie 2008 când a primit o somaţie pentru a achita impozitul restant.
Aflând că nu s-a plătit impozitul, reclamanta a cerut explicaţii cumpărătorului care i-a spus că a plătit impozit până în anul 2006 dar atunci a vândut şi el autoturismul unei alte persoane al cărui nume nu-l cunoaşte astfel încât nu mai poate face radierea.
Acţiunea nu a fost motivatã în drept.
III. Probele administrate:
In probaţiune reclamanta a depus copie de pe cartea de identitate a autovehiculului (f. 3), procura pentru înstrăinare (f. 4), contractul de vânzare-cumpărare (f.5), un înscris intitulat „declaraţie” prin care pârâtul recunoaşte că a cumpărat autovehiculul (f. 6), un înscris adresat Inspectoratului Judeţean de Poliţie datat 23.06.2008 (f. 7), Somaţia de plată a impozitului şi titlul executoriu (f. 8-9), adresa nr. 68852/18.07.2008 (f.17).
IV. Concluziile instanţei:
IV.1 Referitor la cererea de a se constatata cã reclamanta a vândut pârâtului autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-04-FJV şi de a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare;
Analizând actele şi lucrãrile dosarului, în contextul legislaţiei în vigoare, instanţa constată că potrivit prevederilor art. 1295 Cod civil: „vinderea este perfectă între parţi si proprietatea este de drept stramutatã la cumparator, în privinţa vânzatorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat si preţul înca nu se va fi numărat”.
Cum în privinţa transferului dreptului de proprietate asupa autovehiculelor nu sunt impuse condiţiii speciale de formã pentru valabilitatea convenţiei, iar între pãrţi s-a încheiat un act scris necontestat de niciuna dintre pãrţi, instanţa constatã cã se impune respingerea capãtului de cerere referitor la constatarea înstrãinãrii autovehiculului şi la pronunţarea unei hotărâri care să ţină loc de act de vânzare-cumpărare.
IV.1 Referitor la cererea de a se dispune radierea din evidenţele poliţiei şi din evidenţele fiscale:
In privinţa radierii autoturismului de pe numele fiului reclamantei, instanţa constatã cã potrivit prevederilor art art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, radierea din evidenţa a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 2, 4 şi 10 din acelaşi act normativ, în forma în vigoare în prezent (operaţiunea nefiind realizată la data efectuării tranzacţiei, la radiere şi înmatriculare vor trebui respectate condiţiile actuale) înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea în circulaţie pâna la scoaterea definitiva din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, şi presupune urmatoarele operaţiuni:
a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetării calităţii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autorităţii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, în termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 4. din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constituie contravenţii si se sanctionează cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni neefectuarea radierii vehiculelor din evidenţa, în cazurile si termenele prevazute de lege.
Potrivit prevederilor art. 24 alin. 2 lit. „d” din Regulamentul privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, aprobat prin Ordinul nr. Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006, proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi sa solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
Potrivit prevederilor art 25 din acelaşi act normativ, radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).
Deasemenea, potrivit prevederilor art. 264 alin. 4 şi 5 din Codul fiscal (în forma în vigoare începând cu data de 17 iulie 2006):
“Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
..............
Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.”
Din textele de lege mai sus citate rezultã clar cã atât vânzãtorului cât şi cumpãrãtorului le revin sarcini pentru ca înstrãinarea unui autovehicul, valabil fãcutã între pãrţi, sã devinã opozabilã şi faţã de terţi.
Având în vedere importanţa cunoaşterii proprietarului autohevicolului în orice moment, leguitorul a stabilit şi sancţiuni destul de severe pentru neîndeplinirea obligaţiilor.
In speţã, reclamanta invocându-şi propria culpã solicitã instanţei sã dispună radierea fără a fi respectate condiţiile prevăzute de lege.
Cum instanţele au obligaţia de a respecta prevederile legale şi de a pronunţa hotărâri care să se întemeieze pe textele legale în vigoare, se impune respingerea cererii, urmând ca reclamanta să-şi poată valorifica eventualele pretenţii faţă de pârât într-o eventuală acţiune în răspundere delictuală.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:

Respinge acţiunea reclamantei L.O. împotriva pârâtului B.C.N..
Cu drept de apel în termen de 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 03.09.2008, ora 14.Nota: Sentinţa civilã nr. 3293/2008 a fost menţinută în apel de Tribunalul Hunedoara iar prin Decizia civilă nr. 50/05.02.2009, Curtea de Apel Alba Iulia a constatat nul recursul.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu