sâmbătă, 7 martie 2009

Fond funciar

Dosar nr. 3126/221/2008

Sentinţa civilã nr. 2856
Şedinţa publicã din data de 09.07.2008
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol fiind acţiunea formulatã de reclamanta F.E. în contradictoriu cu pârâtele Comisia judeţeanã Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor şi Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, având ca obiect constatarea nulitãţii absolute a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 şi a Hotărârii Comisiei Locale Deva comunicate cu adresa nr. 2380/21.05.2007 şi obligarea pârâtelor să înainteze documentaţia aferentă, spre competentă soluţionare Primarului municipiului Deva, care ar urma să soluţioneze cererea în baza Legii nr. 10/2001.
Grefiera de şedinţă a făcut referatul cauzei arătând că în prezenta cauză s-a amânat pronunţarea în data de 02.07.2008, pentru astăzi, ora 14.
Concluziile orale au fost consemnate în încheierea de şedinţă din data de 02.07.2008 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
I. Obiectul acţiunii :
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 3126/28.05.2008 reclamanta F.E.a solicitat în contradictoriu cu pârâtele: Comisia judeţeanã Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor şi Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, constatarea nulitãţii absolute a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 şi a Hotărârii Comisiei Locale Deva comunicată cu adresa nr. 2380/21.05.2007 şi obligarea pârâtelor să înainteze documentaţia aferentă, spre competentă soluţionare Primarului municipiului Deva, care ar urma să soluţioneze cererea în baza Legii nr. 10/2001.
Cererea este scutită de plata taxei judiciare de timbru şi timbrului judiciar, în temeiul art. 42 din Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991.
II. Temeiurile de fapt şi de drept invocate de părţi:
II. 1 Expunând situaţia de fapt, reclamanta a arătat că în data se 21.05.2000, în calitate de moştenitoare a părinţilor ei S.A.şi S.E., s-a adresat Primăriei Deva cu o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate asupra unei suprafeţe de 636 mp teren înscris în CF 1536 Deva, nr. top. 3481-2494, 30/1/1 situat la adresa veche Deva, str. 23 August, nr. 163.
Prin adresa nr. 2380/21.05.2007 Comisia Locală de fond funciar Deva i-a comunicat că i se respinge cererea pentru că soluţionarea acesteia face obiectul Legii nr. 10/2001.
Acest răspuns a fost atacat la Comisia Judeţeană Hunedoara care a respins contestaţia prin Hotărârea nr. 171/2007.
Ulterior reclamanta a acţionat în judecată cele două comisii pentru a se dispune reconstituirea dreptului de proprietate în favoarea sa dar acţiunea a fost respinsă prin Sentinţa civilă nr. 22/2008 dată de Judecătoria Deva în Dosarul nr. 2983/221/2007 cu motivarea că terenul face obiectul Legii nr. 10/2001.
Reclamanta arată că depunând cererea înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001, comisia care ar fi constatat că a intrat în vigoare o lege specială ar fi trebuit să trimită cererea spre competentă soluţionare, autoritătii prevăzute de această lege şi nu să-i comunice refuzul după atâţia ani.
II. 2 Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, prin întâmpinarea depusă (f. 46-48) a invocat excepţia necompetenţei materiale a Judecãtoriei Deva, excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive a Comisiei localã Deva şi excepţia autoritãţii lucrului judecat iar în cazul respingerii excepţiilor, a solicitat respingerea acţiunii ca inadmisibilă având în vedere competenţa specială stabilită de legiuitor pentru cele două comisii şi faptul că solicitarea reclamantei excede acestei competenţe
Deasemenea a mai arătat că reclamanta trebuia să depună notificare în baza Legii nr. 10/2001, în termenul şi în condiţille prevăzute de acest act normativ, respectiv prin intermediul executorului judecătoresc şi nu să se adreseze instanţei pentru a solicita obligarea comisiilor să înainteze cererea şi docmentaţia Primarului municipiului Deva.
II. 3 Comisia Judeţeană Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, prin întâmpinarea depusa (f. 27-28) a invocat şi ea excepţia autorităţii lucrului judecat iar pe fond a solicitat respingerea acţiunii invocând aceleaşi motive ca şi pârâta Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor.
III. Probele administrate:
In probaţiune s-au depus următoarele înscrisuri:
- cererea adresată Comisiei Locale Deva înregistrată la Primăria Deva în data de 10.02.2000 (f. 4 , 49 şi 63)
- Extras CF 1536 Deva (f. 5);
- adresa nr. 2380/21.05.2007 prin care Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor a comunicat reclamantei, sub semnătura primarului municipiului Deva, faptul că reanalizând cererea a ajuns la concluzia că fiind vorba despre un imobil expropriat, se impune respingerea cererii pentru că nu face obiectul Legii nr. 18/1991 (f. 6)
- Hotărârea Comisiei Judeţene nr. 171/2007 prin care s-a respins contestaţia reclamantei (f. 7)
- Sentinţa civilă nr. 22/2008, dată de Judecătoria Deva în Dosarul nr. 2983/221/2007 s-a respins acţiunea reclamantei având ca obiect anularea actelor celor două comisii şi obligarea la reconstituirea dreptului de proprietate (f. 32);
- Cererea în baza căreia s-a format Dosarul nr. 2983/221/2007 şi precizarea depusă în cursul judecăţii (f. 29-36)
- Sentinţa civilă nr. 3290/2007 dată de Judecătoria Deva în Dosarul nr. 2479/221/2007 prin care s-a admis o acţiune similară formulată de o altă persoană împotriva aceloraşi pârâţi (f. 8-9);
- Actele care au stat la baza emiterii Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 (f. 11-23 şi 49-58);
IV. Soluţionarea excepţiilor
Având în vedere prevederile art. 137 Cod pr. Civilă, instanţa a pus în discuţia părţilor şi a soluţionat excepţiile înainte de a intra în dezbaterea fondului, în ordinea prevăzută de acest text de lege şi având în vedere în cazul celor două excepţii de fond şi criteriul jurisprudenţial al efectului pe care l-ar fi putut produce admiterea uneia dintre excepţii.
Toate cele trei excepţii au fost respinse, cu motivarea expusă de instanţă în şedinţă publică şi consemnată în Incheierea de şedinţă din data de 02.07.2008 (f. 64).
In privinţa inadmisibilităţii acţiunii, invocate de pârâta Comisia localã Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, instanţa constată, pe de o parte că în dreptul nostru, de regulă, inadmisbilitatea nu este o veritabilă excepţie ci constituie efectul admiterii unei excepţii, iar pe de altă parte că în speţă, nici nu a fost invocată sub forma unei excepţii pentru a se pune problema calificării apărării în şedinţă publică şi înainte de a se intra în cercetarea fondului.
In plus, analizând motivele invocate în susţinerea inadmisibilităţii acţiunii se constată că pârâta se referă în realitate la faptul că nu intră în competenţa comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar transmiterea sau comunicarea cererilor şi documentelor depuse în baza legilor fondului funciar, altor autorităţi competente să soluţioneze cererea în baza Legii nr. 10/2001.
Faţă de această situaţie, instanţa va analiza această apărare a Comisiei locale Deva, cu ocazia cercetării fondului.
V. Analizând acţiunea reclamantei şi probele administrate, prin prisma legislaţiei în vigoare şi având în vedere şi jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului, instanţa reţine următoarele:
Este de necontestat, fiind dovedită clar cu adresa de la filele 49 şi 63, susţinerea reclamantei potrivit căreia în data de 10.02.2000 s-a adresat Comisiei Locale Deva competentă să soluţioneze cererile de reconstituire a dreptului de proprietate, cu o cerere referitoare la o suprafeţă de 636 mp teren înscris în CF 1536 Deva, nr. top. 3481-2494, 30/1/1 situat la adresa veche Deva, str. 23 August, nr. 163.
Cererea a fost înregistrată la Primăria Deva în data de 10.02.2000 şi a primit răspuns după mai bine de şapte ani.
Răspunsul i-a fost comunicat reclamantei cu adresa nr. 2380/21.05.2007 sub semnătura primarului municipiului Deva (a se vedea adresa de la fila 6).
Referitor la acest răspuns, este de remarcat faptul că nu conţine decât informaţia potrivit căreia cererea reclamantei a rămas nesoluţionată pentru că a intrat în vigoare o lege specială care reglementează situaţia terenului ce a făcut obiectul cererii de reconstituire a dreptului.
Analizând prevederile Legii fondului funciar nr. 18/1991, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile Legii nr. 169/1997, prevederile Legii nr. 247/2005 privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţei şi cele ale Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, se constată că toate aceste acte normative au un scop, în esenţă, reparator, încercând să înlăture, pe cât posibil efectele abuzurilor din perioada comunistă în care proprietarii au fost deposedaţi de bunurile lor.
Pentru atingerea acestui scop, s-au înfiinţat comisii speciale sau s-au prevăzut anumite competenţe în sarcina anumitor autorităţi.
In privinţa comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor instanţa constată că nu au personalitate juridică dar, pentru a-şi realiza scopul în vederea cărora au fost înfiinţate, prin derogare, li s-a atribuit în mod excepţional calitatea procesuală activă şi pasivă (a se vedea în acest sens prevederile art. 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991).
Aceste comisii, entităţi fără personalitate juridică, funcţionează pe lângă primării şi prefecturi iar primarii şi prefecţii au calitatea de preşedinte (a se vedea în acest sens prevederile art. 12 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 şi prevederile Regulamentul privind procedura de constituire, atribuţiile şi funcţionarea comisiilor pentru stabilirea dreptului de proprietate privată asupra terenurilor, a modelului şi modului de atribuire a titlurilor de proprietate,precum şi punerea în posesie a proprietarilor aprobat prin HG nr. 890/2005).
In speţă, o cerere de reconstituire a dreptului de proprietate depusă de reclamantă înainte de intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al imobilelor preluate în mod abuziv, înregistrată la Primăria Deva, nu a fost soluţionată deşi au trecut mai mult de opt ani de la data înregistrării iar răspunsul primit de reclamantă după mai bine de şapte ani a fost în sensul că terenul nu face obiectul Legii nr. 18/1991 ci obiectul Legii nr.10/2001.
Instanţa apreciază că un astfel de răspuns reprezintă o exercitare abuzivă a competenţelor atribuite de legiuitor comisiilor de aplicare a legilor fondului funciar, având în vedere următoare aspecte:
- Cererea a fost înregistrată la Primăria Deva înainte de a intra în vigoare Legea nr. 10/2001;
- Nu a primit răspuns înainte de intrarea în vigoare a acestei legi speciale;
- Competenta de a soluţiona cererea de restituire a terenului ce face obiectul prezentului dosar, revenea, în baza Legii nr. 10/2001, primarului municipiului Deva, preşedinte de drept al Comisiei locale Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor;
- Răspunsul a fost comunicat reclamantei după expirarea termenului prevăzut de Legea nr. 10/2001 pentru depunerea notificărilor;
- Prin întâmpinarea depusă, comisiile pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor se prevalează de nerespectarea termenului de depunere a notificării;
- In considerentele Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 se menţionează faptul că reclamanta nu a depus cerere în baza Legii nr. 10/2001;
- Potrivit jurisprudenţei constante a Curţii Europene a Drepturilor Omului, în cazurile în care în legislaţia internă este prevăzută o procedură prealabilă soluţionării cauzei de către o instanţă judecătorească, durata procedurii prealabile intră în calculul termenului de soluţionare a acţiunii (a se vedea, spre exemplu, în acest sens hotărârile pronunţate în cauzele Golder c. Regatului Unit şi Valee c. Franţei);
- Dreptul la soluţionarea în termen rezonabil reprezintă o garanţie pentru soluţionare echitabilă atât în procedura prealabilă cât şi în faţa instanţelor de judecată fiind statuat ca atare în art. 6 din Convenţia Europena a Drepturilor Omului.
In concluzie, modul în care au procedat cele două comisii a avut drept rezultat nesoluţionarea cererii reclamantei o perioadă mai mare de opt ani, iar în prezenta procedură, pârâtele se prevalează de proprile greşeli pentru a împiedica analizarea pe fond a cererii de reclamantei referitoare la dreptul de proprietate, drept garantat de art. 44 din Constituţia României şi protejat de art. 1 din Protocolul adiţional nr. 1 la Convenţia Europena a Drepturilor Omului.
Faţa de argumentele expuse, se va admite integral cererea reclamantei, în sensul constatării nulităţii absolute a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 şi a Hotărârii Comisiei Locale Deva comunicate reclamantei cu adresa nr. 2380/21.05.2007, acte emise cu încălcarea dreptului reclamantei la analizarea pe fond, într-o procedură echitabilă şi într-un termen rezonabil a dreptului la restituirea imobilului preluat de către statul comunist de la antecesorii acesteia.
Cele două comisii vor fi obligate să înainteze spre comptentã soluţionare Primarului municipiului Deva, cererea reclamantei înregistratã sub nr. 2896/10.02.2000, împreunã cu toatã documentaţia aferentã.
VI. Referitor la cheltuielile de judecată:
Reclamanta a solicitatat obligarea comisiilor la plata cheltuielilor de judecată în valoare de 500 lei.
Potrivit prevederilor art. 52 din Legea fondului funciar nr. 18/1991 comisia judeteana si cea locala au, in limitele competentei lor si prin derogare de la dispozitiile Codului de procedura civila, calitate procesuala pasiva si, cand este cazul, activa iar “prevederile art. 274 din Codul de procedura civila sunt aplicabile”
Instanţa constată că în speţă sunt îndeplinite cerinţele art. 274 Cod pr civilă, culpă procesuală a pârâtelor fiind evidentă.
Deasemenea constată că cheltuielile au fost justificate prin chitanţa de la fila 62 şi au un cuantum rezonabil.
PENTRU ACESTE MOTIVE,
ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:
Admite acţiunea reclamantei F.E., împotriva pârâtelor Comisia locală Deva pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, cu sediul în localitatea Deva, Piaţa Unirii, nr. 4, jud. Hunedoara şi Comisia judeţeană Hunedoara pentru stabilirea dreptului de proprietate privatã a terenurilor, cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 28, jud. Hunedoara.
Constatã nulitatea absolutã a Hotărârii Comisiei Judeţene nr. 171/2007 şi a Hotărârii Comisiei Locale Deva comunicatã reclamantei cu adresa nr. 2380/21.05.2007
Obligã pârâtele sã înainteze spre competentã soluţionare Primarului municipiului Deva, cererea reclamantei înregistratã sub nr. 2896/10.02.2000, împreunã cu toatã documentaţia aferentã.
Obligã pârâtele sã achite reclamantei suma de 500 lei reprezentând cheltuieli judiciare în prezenta procedură.
Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.
Pronunţatã în şedinţã publicã astãzi 09.07.2008, ora 14.
Nota: Sentinta a fost mentinuta de Tribunalu Hunedoara prin decizia pronuntata in data de 11.12.2008

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu