sâmbătă, 7 martie 2009

Obligatia de a face. Actiune in constatare. Pronuntarea unei hoatarari care sa tina loc de act autentic. Radiere.

Dosar nr. 6573/221/2008

Sentinţa civilã nr. 357
Şedinţa publică de la 28.01.2009
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol fiind acţiunea reclamantului M.A. împotriva pârâtului G.V., având ca obiect radierea autoturismului cu nr. de înmatriculare HD-6-HBB, de pe numele reclamantului.
Procedura legal îndeplinită.
La apelul nominal, în şedinţã publicã, se prezintã reclamantul personal şi asistat de av. G.T., lipsã fiind pârâtul.
Av. G.T., depune dovada achitãrii taxei de timbru, un certificat de atestare fiscalã referitor la veniturile impozabile ale pârâtului G.V. şi un extras dintr-o hotãrâre prin care Judecãtoria Deva a admis o cerere similiarã celei ce face obiectul prezentei acţiuni şi a dispus radierea unui autoturism de pe numele reclamantului din acea acţiune.
Instanţa constând cauza în stare de judecatã, acordã cuvântul pentru concluzii orale, punând în vedere avocatului reclamantului:
- sã arate ce anume a avut în vedere prin formularea “în cazul în care pârâtul nu va îndeplini obligaţia de predare a actelor, până la judecarea pe fond a cauzei (…)”, respectiv sã arate dacã faţã de aceastã formulare, care are caracter condiţional, acum, la momentul în care pune concluziile pe fond, condiţia nefiind îndeplinitã, mai este sau nu de actualitate primul petit;
- sã-şi expunã poziţia cu privire la dispunerea radierii autovehiculului din circulaţie şi din evidenţele fiscale de pe numele reclamantului, faţã de prevederile art. 264 Codul fiscal şi faţã de faptul cã în legislaţie se prevede o procedurã administrativã de radiere şi înmatriculare.
Av. G.T. solicitã admiterea acţiunii aşa cum a fost formulatã, arãtând cã a formulat acţiunea, conform practicii judiciare şi dacã pânã în acest moment pârâtul nu a înţeles sã-şi îndeplineascã obligaţiile, singura posibilitate pe care o mai are reclamantul este ca instanţa sã dispunerea radierii autovehiculului din circulaţie şi din evidenţele fiscale de pe numele sãu. Intre pãrţi fiind încheiat un contract prin care s-a transmis dreptul de proprietate în favoarea pârâtului, se impune ca instanta sã constate valabilitatea convenţiei şi sã obligae autoritãţile sã radieze autovehicolul de pe numele reclamantului care nu mai este proprietar. Reprezentantul reclamantului mai aratã cã pârâtul nu are la îndemânã o procedurã administrativã pentru a obţine radierea iar în practicã, instanţele dispun radierea, aşa cum rezultã şi din hotãrârea depusã la dosar, pronunţatã de Judecãtoria Deva.
Instanţa declarã dezbaterile închise şi informeazã cã pronunţarea va fi fãcutã astãzi, ora 14, Sala 24.

INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
I. Obiectul acţiunii şi timbrajul:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 6573/221/30.10.2008, reclamantul M.A.a solicitat instanţei, în contradictoriu cu pârâtul G.V.:
I. In principal, obligarea pârâtului să predea actele autovehiculului cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB, în vederea radierii din evidenţele fiscale şi din evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare Autovehicule;
II. In subsidiar, în cazul în care pârâtul nu va îndeplini obligaţia de predare a actelor, până la judecarea pe fond a cauzei, să se pronunţe o hotărâre prin care:
· să se constate că în data de 21.04.2008, reclamantul a vândut pârâtului autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB;
· hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare;
· să se dispună radierea autovehiculului din circulaţie şi din evidenţele fiscale de pe numele reclamantului şi înmatricularea pe numele pârâtului.
Cererea a fost timbrată cu 719 lei.
II. Temeiurile de fapt şi de drept ale acţiunii:
II. 1 Expunând situaţia de fapt, reclamantul a arãtat cã în data de 21.04.2008 a încheiat cu pârâtul un contract de vânzare-cumpărare având ca obiect transmiterea dreptului de proprietate asupra autoturismului cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB iar cu această ocazie a predat şi actele autovehiculului înţelegerea fiind ca pârâtul să efectueze demersurile în vederea radierii autovehiculului de pe numele reclamantului, din evidenţele fiscale şi din evidenţele poliţiei.
Pârâtul nu şi-a îndeplinit obligaţia asumată, motiv pentru care, reclamantul a introdus prezenta acţiune.
In drept au fost invocate prevederile art. 1073-1077 si 969 Cod civil.
II. 2 Pârâtul, legal citat, nu s-a prezentat şi nu a depus întâmpinare.
III. Probele administrate:
In probaţiune reclamantul a depus xerocopii de pe contractul de vânzare-cumpărare (f. 5 ), cartea de identitate a autovehiculului (f.6), actul de identitate al pârâtului (f. 4), un certificat de atestare fiscalã referitor la veniturile impozabile ale pârâtului G.V. (f. 14), un înscris nesemnat în care se aratã procedura ce trebuie urmatã pentru radiere (f. 15-16) şi un extras dintr-o hotãrâre prin care Judecãtoria Deva a admis o cerere similiarã celei ce face obiectul prezentei acţiuni şi a dispus radierea unui autoturism de pe numele reclamantului din acea acţiune (f. 17).
IV. Analizând actele şi lucrãrile dosarului, în contextul legislaţiei în vigoare, instanţa reţine următoarele:
IV.1 Referitor la primul petit prin care s-a solicitat obligarea pârâtului să predea actele autovehiculului cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB, în vederea radierii din evidenţele fiscale şi din evidenţele Serviciului Public Comunitar Regim Permise de Conducere şi Inmatriculare Autovehicule, instanţa constată că aceasta cerere este condiţionată de un termen limită, respectiv data soluţionării cauzei pe fond.
In speţă, fiind vorba despre o acţiune al cărei obiect are o valoare de 10.000 lei, faţă de prevederile art. 282 indice 1 Cod pr.civilă, fondul cauzei este analizat doar în prima instanţa, astfel încât, acest capăt de cerere rămâne fără obiect la data pronunţării prezentei hotărâri.
IV.2 Referitor la cel de-al doilea petit prin care s-a solicitat:
· să se constate că în data de 21.04.2008, reclamantul a vândut pârâtului autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB;
· hotărârea să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare;
· să se dispună radierea autovehiculului din circulaţie de pe numele reclamantului şi înmatricularea pe numele pârâtului,
instanţa constată următoarele:
Părţile au încheiat un contract de vânzare cumpărare având ca obiect material autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB.
Potrivit prevederilor art. 264 alin. 4 şi 5 din Codul fiscal (în forma în vigoare începând cu data de 17 iulie 2006):
“(4) Orice persoană care dobândeşte/înstrăinează un mijloc de transport sau îşi schimbă domiciliul/sediul/punctul de lucru are obligaţia de a depune o declaraţie fiscală cu privire la mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate al autorităţii administraţiei publice locale pe a cărei rază teritorială îşi are domiciliul/sediul/punctul de lucru, în termen de 30 de zile inclusiv de la modificarea survenită.
............................................................................................................
(5)Înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalităţile prevăzute de lege, nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra mijlocului de transport respectiv nu are stinse orice creanţe fiscale locale, cu excepţia obligaţiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului local al unităţii administrativ-teritoriale unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligaţiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

Potrivit prevederilor art. 17 alin. 2 din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, radierea din evidenţa a vehiculelor înregistrate, la trecerea acestora în proprietatea altei persoane, se face de către autoritatea care a efectuat înregistrarea, la cererea proprietarului, în condiţiile legii.
Potrivit prevederilor art. 11 alin. 2, 4 şi 10 din acelaşi act normativ înmatricularea vehiculelor este continuă, de la admiterea in circulaţie pâna la scoaterea definitiva din circulaţie a unui vehicul din categoria celor supuse acestei condiţii, şi presupune urmatoarele operatiuni:
a) înscrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a dobândirii dreptului de proprietate asupra unui vehicul de catre primul proprietar;
b) transcrierea în evidentele autoritatilor competente, potrivit legii, a tuturor transmiterilor ulterioare ale dreptului de proprietate asupra unui vehicul.
In cazul transmiterii dreptului de proprietate asupra unui vehicul, datele noului proprietar se înscriu în evidentele autoritatilor competente simultan cu mentionarea incetarii calitatii de titular al inmatricularii a fostului proprietar. Pentru realizarea acestei operatiuni si emiterea unui nou certificat de inmatriculare, noul proprietar este obligat sa solicite autoritatii competente transcrierea transmiterii dreptului de proprietate, in termen de 30 de zile de la data dobandirii dreptului de proprietate asupra vehiculului.
Proprietarul sau detinatorul mandatat al unui vehicul este obligat sa solicite autoritatii competente inscrierea in certificatul de inmatriculare sau de inregistrare a oricarei modificari a datelor de identificare a vehiculului respectiv sau, dupa caz, ale proprietarului, in termen de 30 de zile de la data la care a intervenit modificarea.
Potrivit prevederilor art. 102 alin. (1) pct. 4. din OUG nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, constituie contraventii si se sanctioneaza cu amenda prevazuta in clasa a IV-a de sanctiuni urmatoarele fapte savarsite de persoane fizice neefectuarea radierii vehiculelor din evidenta, in cazurile si termenele prevazute de lege.

Potrivit prevederilor art. 24 alin. 2 lit. „d” din Regulamentul privind procedura înmatriculării, înregistrării, radierii şi eliberarea autorizaţiei de circulaţie provizorie sau pentru probe a vehiculelor, aprobat prin Ordinul nr. Administraţiei şi Internelor nr. 1501/2006, proprietarii de vehicule înmatriculate sau înregistrate sunt obligaţi sa solicite radierea din circulaţie în termen de 30 de zile de la data trecerii vehiculului înregistrat în proprietatea altei persoane.
Potrivit prevederilor art 25 din acelaşi act normativ, radierea se face pe baza depunerii certificatului de înmatriculare sau de înregistrare şi a plăcuţelor cu număr de înmatriculare ori de înregistrare, după caz, a cărţii de identitate a vehiculului (doar pentru vehiculele înmatriculate după 1 iulie 1993), a fişei de înmatriculare cu viza organului fiscal competent al autorităţii administraţiei publice locale, stabilită potrivit legii, ori a certificatului de atestare fiscală, precum şi a documentelor care atestă faptul că a intervenit una dintre situaţiile prevăzute la art. 24 alin. (1)-(4).

Din textele de lege expuse mai sus, rezultă clar că dacă reclamantul ar fi respectat legea ar fi avut la îndemână o procedură administrativă eficientă care ar fi avut ca rezultat radierea de pe numele său a autovehiculului din circulaţie şi din evidenţele fiscale.
In prezent, invocându-şi propria culpă, solicită instanţei care, numai cu încălcarea principiului separaţiei puterilor în stat, consacrat în mod expres de art. 1 din Constituţia României ar putea pronunta o hotărâre prin care să dispună radierea în alte conditii decât cele prevăzute în texte de lege.
Faţă de modul de redactare a petitului al doilea care are ca finalitate radierea autovehiculului de pe numele reclamantului dar cuprinde trei petite, pentru a evita o posibilă interpretare în sensul că nu a fost analizat în întregime acest petit, instanţa va expune în continuare, motivele pentru care, si daca ar fi luate separat primele două cereri din cadrul celui de-al doilea petit, acestea tot nu ar putea fi admise.
Referitor la cererea de a constata că în data de 21.04.2008, reclamantul a vândut pârâtului autovehiculul cu nr. de înmatriculare HD-06-HBB, instanţa constată că dacă nu au fost respectate prevederile 264 alin. (5) din Codul fiscal, instanţa nu ar putea constata valabilitatea contractului decât cu încălcarea acestui text de lege, adică, depăşindu-şi competenţa generală, respectiv prin raportare la puterea legislativă.
In cazul în care s-ar fi respectat aceste prevederi, cererea ar fi apărut ca lipsită de interes pentru că potrivit prevederilor art. 1295 Cod civil: „vinderea este perfectă între parţi si proprietatea este de drept stramutatã la cumparator, în privinţa vânzatorului, îndată ce părţile s-au învoit asupra lucrului şi asupra preţului, deşi lucrul încă nu se va fi predat si preţul înca nu se va fi numărat”.
Referitor la cererea de a se pronunţa o hotărâre care să ţină loc de contract de vânzare-cumpărare, instanţa constată că această cerere este inadmisibilă pentru că nu se pune problema suplinirii consimţământului pârâtului în privinţa transferului dreptului de proprietate ci problema valabilităţii unei convenţii în baza căreia sa se poate obţine radierea autovehiculului.
Sustinerea avocatului reclamantei în sensul cã se poate adresa instanţei judecãtoreşti, fãrã a respecta procedura administrativã prevãzutã de lege, vine în contradicţie cu principiul separaţiei puterilor în stat, consacrat în mod expres de art. 1 din Constituţia României.
De altfel, dacã am accepta logica aceasta, am ajunge la concluzia cã puterea judecãtoreascã poate suplini printr-o hotãrâre judecãtorescã, orice act care intrã în competenta autoritãţilor administrative, sau mai mult, cã poate dispune unei autoritãţi administrative sã execute anumite operaţiuni, chiar în alte condiţii decât cele prevãzute în lege.
Cum instanţele au obligaţia de a respecta prevederile legale şi de a pronunţa hotărâri care să se întemeieze pe textele legale în vigoare, se impune respingerea acţiunii, urmând ca reclamantul să-şi poată valorifica eventualele pretenţii faţă de pârât într-o eventuală acţiune în răspundere delictuală sau, în cazul în care poate face dovada unui refuz nejustificat din partea autoritãţilor administrative, sã uziteze calea contenciosului administrativ.

PENTRU ACESTE MOTIVE,
IN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE:


Respinge acţiunea reclamantului M.A., împotriva pârâtului G.V..
Cu recurs în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 28.01.2009, ora 14

Un comentariu: