sâmbătă, 7 martie 2009

Contestatie la executare. Titlu de creanta. Titlu executoriu. Suspendarea soluţionarii contestaţiei împotriva actului constatator.

Dosar nr. 7300/221/2008

Sentinţa civilã nr. 946
Şedinţa publică de la 04.03.2009
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol se află contestaţia la executare formulatã de contestatoarul P.I. în contradictoriu cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara.
Grefiera de şedinţa a fãcut referatul cauzei arãtând cã în prezenta cauzã s-a amânat pronunţarea în şedinta din data de 25.02.2009, pentru astãzi, ora 14.


INSTANŢA,
deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 7300/221/04.12.2008, contestatorul P.I. a solicitat, în contradictoriu cu Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, anularea actelor de executare întocmite în dosarul executional nr.2648.
Contestaţia a fost timbratã cu 196 lei (f. 51) şi s-a ataşat timbru judiciar de 5 lei.
Contestatorul a arãtat cã nu datoreazã nicio sumã şi cã în mod greşit s-a început executarea împotriva sa.
In cazul în care este vorba despre actul constatator nr. 739/03.12.2002 (f. 3), contestatorul a arãtat cã de la data emiterii acestui act şi pânã la primirea somaţiei nu a primit nicio înştiinţare de platã, motiv pentru care şi dacã ar fi datorat aceastã sumã, oricum s-a prescris dreptul la executare silitã.
Prin întâmpinarea depusã (f. 47-49), intimata a solicitat respingerea contestaţiei arãtând cã titlul executoriu este actul constatator nr. 739/03.12.2002, comunicat debitorului în data de 27.12.2002.
Prin Decizia DGFPA Hunedoara, nr. 225/19.05.2003 s-a dispus suspendarea executãrii astfel încât nu se poate susţine cã s-ar fi prescris dreptul la executarea silitã.
Intimata a depus la dosar copii certificate de pe actele din dosarul executional nr.2648 (f. 9-26), printre care, în afara corespondenţei purtate pentru identificarea surselor de venit, au fost depuse şi urmãtoarele înscrisuri :
· Somaţia nr. 35081/19.11.2008 în care este menţionat ca titlu executoriu „AC 739/03.12.2002” emis pentru suma de 5163 lei şi majorãri şi penalitãţi în valoare totalã de 26212 lei şi dovada comunicãrii în data de 27.11.2008 (f. 10-11);
· Proces-verbal privind calculul dobânzilor de întârziere şi penalitãţilor (f.16);
· Adresa Primariei Deva nr.5775/21.02.2008, în care se aratã cã în lipsa unor date mai exacte, nu poate fi identificat debitorul P.I. (f. 25)
· Decizia civilã nr. 544/03.11.2004 prin care s-a admis recursul împotriva Sentintei civile nr. 1441/2004 şi a fost respinsã acţiunea reclamantului P.I.M., domiciliat în localitatea Sebiş..., având ca obiect anularea Deciziei nr. 313/31.03.2004 (f. 28-30)
· Somaţia nr. 2684/2003 în care se face referire la un titlu executoriu nr. 739/03.12.2002 şi dovada comunicãrii în data de 20.06.2003 (f. 38-39);
· Actul constatator nr. 739/03.12.2002 şi dovada comunicãrii în data de 27.12.2002 (f. 43-44).
Contestatorul a depus Decizia DGFPA Hunedoara, nr. 225/19.05.2003 prin care s-a suspendat soluţionarea contestaţiei împotriva actului constatator nr. 739/03.12.2002 pânã la « pronuntarea unei soluţii definitive pe latura penalã » (f. 60-61).
Analizând actele şi lucrările dosarului, instanţa constată următoarele:
Potrivit prevederilor art. 172 alin.(1) şi alin. (4) din Codul de procedură fiscalã, persoanele interesate pot face contestaţie împotriva oricărui act de executare efectuat cu încălcarea prevederilor codului de către organele de executare, precum şi în cazul în care aceste organe refuză să îndeplinească un act de executare în condiţiile legii. Contestaţia poate fi făcută şi împotriva titlului executoriu în temeiul căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă judecătorească sau de alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă procedură prevăzută de lege.
In considerentele Deciziei nr. IVX/5 februarie 2007, datã de ICCJ pentru soluţionarea unui recurs în interesul legii, s-a reţinut cã “(…) dacă pentru contestarea titlului de creanţă fiscală nu s-a reglementat accesul la o instanţă judecătorească, pe calea contestaţiei la titlul executoriu fiscal, adresată instanţei de executare, pot fi cerute nu numai lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului, ci se pot invoca şi apărări de fond cu privire la însăşi validitatea creanţei fiscale.”
Potrivit prevederilor pct. 107.1 din Normele metodologice de aplicare a Codului de procedură fiscală, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1.050/2004, titlul de creanţă este actul prin care, potrivit legii, se stabileşte şi se individualizează obligaţia de plată privind creanţele fiscale, întocmit de organele competente sau de alte persoane îndreptăţite potrivit legii.
In speţã titlul de creanţã fiscalã este reprezentat de Actul constatator nr. 739/03.12.2002 comunicat contestatorului în data de 27.12.2002.
Soluţionarea contestatiei formulate împotriva acestui act a fost suspedatã prin Decizia DGFPA Hunedoara, nr. 225/19.05.2003 pânã la « pronuntarea unei soluţii definitive pe latura penalã » (a se vedea decizia de la fila 60-61).
Intimata a început executarea silitã prin comunicarea unei somaţii în data de 20.06.2003 (f. 38-39), deci dupã data de 19.05.2003 când s-a emis Decizia DGFPA Hunedoara, nr. 225/19.05.2003, prin care intimata susţine cã s-a întrerupt ternenul de prescripţie şi nu a mai reluat procedura decât în data de 27.11.2008 când s-a comunicat o nouã somaţie (f. 10-11).
Decizia civilã nr. 544/03.11.2004 (f.28-30) depusã la dosar de intimatã nu are nicio legãturã cu procedura execuţionalã împotriva contestatorului pentru cã se referã la o altã persoana şi la alte acte.
Potrivit prevederilor art. 141 alin. 2 din Codul de procedură fiscalã titlul de creanta devine titlu executoriu la data la care creanta fiscala este scadenta prin expirarea termenului de plata prevazut de lege sau stabilit de organul competent ori in alt mod prevazut de lege.
In speţã, prin Decizia DGFPA Hunedoara, nr. 225/19.05.2003 s-a suspendat soluţionarea contestaţiei împotriva actului constatator nr. 739/03.12.2002 pânã la « pronuntarea unei soluţii definitive pe latura penalã » (f. 60-61).
Intimata, nu a fãcut dovada cã ar fi încetat suspendarea şi cã ar fi fost soluţionatã contestaţia, astfel încât, din actele depuse la dosar nu rezultã cã titlul de creanţa ar fi devenit titlu executoriu.
Având în vedere argumentele expuse mai sus, instanţa va admite contestaţia, va anula actele de executare întocmite în dosarul executional nr.2648 şi va dispune încetarea executãri silite.
In temeiul art. 23 alin. 1 lit. “e” din Legea nr. 146/1997, se va dispune şi restituirea taxei judiciare de timbru la data rămânerii irevocabile a prezentei hotărâri.

PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Admite acţiunea contestatorului P.I., în contradictoriu intimata Agenţia Naţională de Administrare Fiscală – Autoritatea Naţională a Vămilor – Direcţia Regională Pentru Accize şi Operaţiuni Vamale Timişoara, cu sediul în Timişoara, str. Constantin Prezan, nr. 89, bloc 45D, jud. Timiş
Anuleazã actele de executare întocmite în dosarul executional nr.2648 şi dispune încetarea executãri silite.
După rămânerea irevocabilă a prezentei hotărâri se va restitui taxa de timbru în cuantum de 194 lei achitatã în data de 16.12.2008, cu chitanţa Seria TS4A nr. 2263445 la Trezoreria Municipiului Deva.
Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 04.03.2009 ora 14.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu