duminică, 15 martie 2009

Contestatie la executare. Raport evaluare imobil. Suspendare executare.

Dosar nr. 3113/221/2008

Sentinţa civilã nr. 2897
Şedinţa publică de la 16.07 2008
Completul constituit din:
PREŞEDINTE Sonia Cososchi
GREFIER M.F.

Pe rol se află contestaţia la executare formulatã de contestatoarea SC S.C.I. SRL în contradictoriu cu Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara.
La apelul nominal fãcut în şedinţã publicã la prima strigare în ordinea de pe listã (cauza 21), dupã ora 10, se prezintã consilier juridic C.M. , lipsã fiind contestatoarea.
Grefiera de şedinţã a fãcut referatul cauzei arãtând cã pãrţile au avut termen la cunoştinţã pentru astãzi, ora 10. La termenul trecut s-a dispus amânarea la cererea contestatoarei pentru a se achita cauţiunea în valoare de 64.567 lei. Contestatoarea nu s-a conformat.
Consilier juridic C.M. solicitã judecarea cauzei şi depune concluzii scrise.
Instanţa pune în discuţie cererea contestatoarei privind efectuarea unei expertize judiciare pentru evaluarea imobilului.
Consilier juridic C.M. aratã cã raportul de evaluare nu constituie act de executare care ar putea fi contestat pe calea executãrii silite şi în plus, din modul cum se desfãşoarã procedura este evident cã preţul stabilit este mai mare decât valoarea de piaţã.
Instanţa apreciazã cã faţã de motivele pe care se întemeiazã contestaţia şi faţã de actele existente la dosar proba cu expertiza nu este utilã în soluţionarea cauzei.
Instanţa acordã cuvântul pentru concluzii orale dar informeazã reprezentanta intimatei cã în cazul în care pânã la ora 14 când se va face pronuntarea în prezenta cauzã, contestatoarea va depune totuşi dovada achitãrii cauţiunii sau va depune alte înscrisuri utile în soluţionarea cauzei, se va repune cauza pe rol cu citarea pãrţilor.
Consilier juridic C.M. solicitã respingerea cererii de suspendare şi a contestaţiei la executare, pentru motivele expuse pe larg în întâmpinare şi concluzii scrise.
Instanta declarã dezbaterile închise şi informeazã cã pronunţarea se va face în şedinţã publicã, astãzi la ora 14.


INSTANŢA,

Deliberând asupra cauzei civile de faţă, reţine următoarele:
Prin contestaţia la executare înregistrată pe rolul Judecãtoriei Deva sub nr. 3113/221 din 28.05.2008, contestatoarea SC S.C.I. SRL a contestat raportul de evaluare a imobilului Halã industrialã în suprafaţã de 676 mp şi teren intravilan întocmit în cadrul procedurii de executare silitã iniţiatã de Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara.
In temeiul art. 403 Cod pr civilã, contestatoarea a solicitat suspendarea executãrii pânã la soluţionarea contestaţiei la executare.
Contestatoare a achitat taxa de timbru de 204 lei (chitanţa de la fila 6) şi a aplicat timbre judiciare în valoare de 0,8 lei.
Expunând situaţia de fapt, contestatoarea a arãtat cã imobilele au fost subevaluate.
Prin întâminarea depusã Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara a invocat excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive iar pe fondul cauzei a arãtat cã nu poate fi contestat pe calea contestaţiei la executare raportul de evaluare care nu este un act de executare ci un act întocmit înainte de începerea procedurii de executare.
In plus, se aratã cã nici la preţul stabilit ca urmare a evaluãrii nu s-a prezentat niciun ofertant.
In probaţiune s-au depus copii de înscrisurile din Dosarul execuţional nr. 1105/2008:
- Anunţul privind vânzarea (f.17);
- Raportul de evaluare (f.18-23);
- Procesul-verbal de sechestru (f. 24)
1. Referitor la cadrul procesual:
Iniţial în cauzã a fost citatã ca intimatã Direcţia Generalã a Finanţelor Publice care a invocat excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive pe motiv cã executarea o face Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Deva.
In momentul în care s-a pus în discuţie excepţia, contestatoarea a solicitat introducerea în cauzã şi a Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Deva.
Instanta având în vedere faptul cã Direcţia Generalã a Finanţelor Publice este organul cu personalitate juridicã iar Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Deva este organul de executare care, potrivit prevederilor art. 174 alin. (1) Cod pr fiscalã trebuie şi el citat la judecarea contestaţiei, a respins excepţia lipsei calitãţii procesuale pasive a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice şi a admis completarea cadrului procesual prin introducerae în cauzã în calitate de intimat şi a Administraţiei Finanţelor Publice a Municipiului Deva.
2. Referitor la cererea de suspendare a executãrii:
Contestatoarea a solicitat suspendarea executãrii pânã la soluţionarea contestaţiei la executare.
In drept aceastã cerere a fost întemeiatã pe prevederile art. 403 Cod pr civilã.
In fapt, referitor la suspendare, contestatoarea a arãtat cã are 56 de angajaţi care trebuie sã-şi continue activitatea şi sã fie platiţi.
Prin rezoluţia pentru primul termen de judecata, instanţa a dispus contestatoarei să facă dovada consemnării unei cauţiuni în valoare de 184.200 lei.
Contestatoarea nu s-a confornat dar prin precizarea de la fila 7 a arãtat cã suma cotestata este de 645.670 lei, respectiv suma din procesul-verbal de sechestru.
La urmãtorul termen de judecatã contestatoarea nu s-a prezentat şi nici nu a fãcut dovada achitãrii cauţiunii.
Dupã închiderea dezbaterilor în cauzã şi dupã finalizarea şedinţei de judecatã, s-a predat completului de judecatã o cerere de amânare expediatã pe fax de avocata contestatoarei în ziua judecãţii.
Referitor la aceastã cerere instanta a constatat cã deşi în data de 2 iulie 2008, s-a acordat un termen pentru plata cauţiunii, la termenul din 16.07.2008, contestatoarea nu a fãcut dovada achitãrii cauţiunii dar a încercat sã mai obţinã încã un termen sub pretextul cã avocata ar fi în concediu (deşi avocatura este o profesie liberalã iar avocaţii nu au concedii de odihnã fiind liberi sã-şi organizeze activitatea aşa cum considerã de cuviinţã cu condiţia să-şi respecte obligaţiile prevăzute de art. 38 din Legea avocaturii nr. 51/1995, cele prevăzute de art. 221 din Statutul profesiei de avocat, publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 45 din 13/01/2005, cele prevăzute în Codul de procedură civilă şi cele impuse de instanţa de judecatã).
Pe lângã faptul cã, cererea a ajuns la dosar dupã închiderea dezbaterilor, fiind comunicatã pe fax chiar în ziua judecãtii, instanţa constatã cã în cuprinsul acesteia nici nu se face vreo menţiune cu privire la neexecutarea obligaţiei de platã a cauţiunii.
Faţã de aceastã situaţie şi având în vedere prevederile art. 403 alin. (1) Cod pr civila, care impun plata unei cauţiuni, instanţa va respinge cererea de suspendare a executãrii.
3. Referitor la contestaţia la executare:
Iniţial, contestatoarea a contestat raportul de evaluare (a se vedea cererea de la filele 1-3 din dosar) iar ulterior a contestat toate actele de executare silitã apreciind cã se impune stabilirea înţelesului şi întinderii actelor de executare silitã (precizarea de la fila 7).
In drept cererea iniţiala a fost motivatã pe prevederile artr. 401, 399 şi 400 Cod pr civila iar precizarea pe prevederile art. 401 alin. 11 Cod pr. Civilã.
Ca o primã remarcã, instanţa constatã cã deşi procedura execuţionalã a fost pornitã de Direcţia Generalã a Finanţelor Publice Hunedoara-Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Deva, contestatoarea şi-a întemeiat contestaţia pe prevederile Codului de procedurã civilã în condiţiile în care Codul de procedurã fiscalã existã prevederi speciale şi derogatorii cu privire la executarea silitã efectuatã de cãtre organele fiscale.
Faţã de aceastã situaţie, instanţa, în soluţionarea prezentei contestaţii va avea în vedere prevederile speciale derogatorii şi, numai în mãsura în care o anumitã situaţie nu va fi reglementatã de legea specialã, va aplica prevederile Codului de procedura civilã.
Analizând situaţia de fapt instanţa reţine urmãtoarele:
In data de 11 februarie 2008, executorul fiscal I.M.a dispus instituirea sechestrului asupra unor bunuri imobile proprietatea contestatoarei, respectiv asupra unei clãdiri în suprafaţã de 676 mp compusã din depozit şi construitã din zidãrie şi cãrãmidã, situatã în localitatea Deva, …, evidenţiatã în CF 3407/a/2 şi teren în suprafaţã de 1524 mp situat în localitatea Deva, …, evidenţiat în CF 3407/a/2.
In procesul-verbal (f.24) semnat şi ştampilat de contestatoare, fãrã niciun fel de obiecţiuni, se menţioneazã cã SC S.C.I. SRL datoreazã suma de 645.670 lei iar referitor la valoarea imobilelor sechestrate se menţioneazã cã terenul în suprafaţã de 1524 mp situat în localitatea Deva, … evidenţiat în CF 3407/a/2 a fost evaluat în data de 19.12.2007 de cãtre d-nul …, la suma de 1.325.000 lei iar construcţiile evidenţiate în CF 3407/a/2 la suma de 1.219.000 lei.
Tot în acest proces-verbal se mai menţioneazã şi cã în cazul în care executorul fiscal nu va putea evalua imobilele se va efectua o expertizã de specialitate.
In data de 13.05.2008, s-a comunicat contestatoarei “anunţul privind vânzarea bunurilor imobile” în care s-a menţionat cã preţul de pornire a licitaţiei va fi de 1.842.000 lei pentru teren şi de 1.842.000 lei pentru construcţii (anunţul de la fila 17).
Prin urmare, contrar afirmaţiilor contestatoarei întinderea obligaţiei a fost clar stabilitã şi menţionatã în procesul-verbal de la f .24, semnat şi ştampilat de contestatoare care, la data respectivã nu a formulat niciun fel de obiecţiuni.
In privinţa evaluãrii imobilelor, instanta constatã cã potrivit prevederilor art. 147 Cod pr fiscalã înaintea valorificării bunurilor, acestea vor fi evaluate. Evaluarea se efectuează de organul de executare prin experti evaluatori proprii sau prin experti evaluatori independenti. Evaluatorii independenti sunt desemnati în conditiile art. 55. Atât evaluatorii proprii, cât şi evaluatorii independenti sunt obligati să îşi îndeplinească atributiile ce le revin, astfel cum reies din codul de procedurã fiscalã, din actul prin care s-a dispus expertiza, precum şi din actul prin care au fost numiţi. Organul de executare va actualiza pretul de evaluare tinând cont de rata inflatiei. Atunci când se consideră necesar, organul de executare va proceda la o nouă evaluare.
In speţã, contestatoarea apreciazã cã imobilele au fost subevaluate iar Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara a invocat faptul cã raportul de evaluare nu poate fi contestat pe calea contestaţiei la executare, acesta nefiind act de executare ci doar un act întocmit înainte de începerea procedurii de executare.
Referitor la apãrarea intimatei, instanţa constatã cã nu poate fi acceptatã pentru cã susţinerea acesteia echivaleazã cu afirmaţia potrivit cãreia debitorul nu ar avea nicio cale de atac împotriva actului de evaluare a imobilului, indiferent de greşelile ce ar putea fi fãcute de cãtre evaluator.
In realitate, în mãsura în care se debitorul invocã neregularitãţi ale raportului de evaluare, atât raportul cât şi actele subsecvente de executare pot fi anulate de cãtre instanţele judecãtoreşti.
In spetã însã contestatoarea nu invocã neregularitãţi concrete ale raportului de evaluare ci considerã cã imobilele au fost subevaluate.
Aceastã afirmaţie vine însã în contradicţie cu menţiunile din procesul-verbal întocmit de executorul fiscal I.M.în data de 11.02.2008, semnat şi ştampilat de contestatoare, fãrã niciun fel de obiecţiuni.
Astfel, aşa cum s-a arãtat mai sus terenul a fost evaluat la suma de 1.325.000 lei iar construcţiile la suma de 1.219.000 lei iar în “anunţul privind vânzarea bunurilor imobile” s-a menţionat cã preţul de pornire a licitaţiei va fi de 1.842.000 lei pentru teren şi de 1.842.000 lei pentru construcţii (anunţul de la fila 17 din dosar).
In plus, în prezenta procedurã nu s-a fãcut dovada cã la preţul de pornire a licitaţiei ar fi fost cineva interesat sã cumpere imobilele, situaţie în care este de domeniul evidenţei cã imobilele au fost supraevaluate şi nu subevaluate.
Referitor la celelalte acte de executare, instanţa constatã cã nu s-au invocat niciun fel de motive concrete de anulare/nulitate.
PENTRU ACESTE MOTIVE,ÎN NUMELE LEGII
HOTĂRĂŞTE
Respinge cererea de suspendare a executãrii.
Respinge contestaţia la executare formulată de contestatoarea SC S.C.I. SRL, ... formulatã în contradictoriu cu Ministerul Economiei şi Finanţelor-Agenţia Naţională de Administrare Fiscală-Direcţia Generală a Finanţelor Publice a Judeţului Hunedoara, cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, jud. Hunedoara şi cu Administraţia Finanţelor Publice a Municipiului Deva cu sediul în localitatea Deva, str. 1 Decembrie, nr. 30, jud. Hunedoara.
Cu drept de recurs în termen în 15 zile de la comunicare.
Pronunţată în şedinţă publică astăzi 16.07.2008, ora 14.Notă: In data de 15.01.2009, Tribunalul Hunedoara a anulat ca netimbrat recursul contestatoarei.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu