marți, 17 martie 2009

Cerere de scutire de plata taxei de timbru formulatã de o societate comercialã. Facilitãti pentru plata taxelor judiciare de timbru.

R O M Â N I A
JUDECĂTORIA DEVA, JUDEŢUL HUNEDOARA
DOSAR nr. 5500/221/2008

INCHEIERE
Sedinţa din camera de consiliu din data de 10.03.2009

Completul constituit din:
PREŞEDINTE:Sonia Cososchi
GREFIER: M.F.


Pe rol fiind soluţionarea cererii de scutire de la plata taxei de timbru, formulată de petenta SC A.T.I.E.SRL.
Fără citarea părţilor.
INSTANŢA,

Deliberând în camera de consiliu cu privire la cererea de scutire de la plata taxei de timbru formulată de petenta SC A.T.I.E.SRL, constatã urmãtoarele:
Petenta are calitatea de reclamantã în Dosarul nr. 5500/221/2008, în care a solicitat, iniţial, obligarea pârâtului N.I. la plata sumei de 143.696,60 lei.
Pentru primul termen de judecatã, petenta a fost citatã cu menţiunea sã achite o taxã de timbru de 4121,13 lei (a se vedea citaţia de la fila 29).
La primul termen de judecatã, petenta a arãtat cã nu poate timbra pentru cã suma este prea mare şi a solicitat acordarea unui termen pentru a plãti taxa.
Avocatul pârâtului a fost de acord cu acordarea unui termen pentru a se achita taxa de timbru (a se vedea încheierea de la fila 34).
La urmãtorul termen, petenta a depus cerere de scutire de taxã de timbru pentru suma de 4121,13 lei (f. 35-37), pe motiv cã situaţia financiarã nu-i permite sã achite taxa de timbru şi a ataşat ca dovezi în susţinerea cererii de scutire:
- Extras conturi de la Banca Transilvania (f. 38-44);
- Acte din dosarul de executare nr. 4127385/2007 (f. 45-48, 84-86));
- Sentinţa civilã nr. 2597/2008 prin care s-a anulat ca netimbratã o altã acţiune introdusã de petentã împotriva pârâtului (f. 81)
In data de 27.01.2009, petenta a depus prin registratura instanţei note scrise prin care şi-a precizat cererea de scutire, solicitând, în subsidiar reducerea, eşalonarea sau amânarea plãţii taxei de timbru (f. 83) iar în data de de 28.01.2009, a depus note scrise prin care a arãtat cã a calculat greşit suma şi că în realitatea valoarea prejudiciului este de 328.376,21 lei (f. 88).
La termenul din data de 28.01.2009 instanţa i-a pus în vedere sã achite o taxã de timbru de 6470,28 lei (f.89).
Pentru a soluţiona cererea, instanta a solicitat informaţii privind situaţia financiarã a SC A.T.I.E.SRL, de la Agenţia Naţionalã de Administrare Fiscalã-Administraţia Finanţelor Publice Contribuabili Mijlocii, care a comunicat copii de pe urmãtoarele acte:
- Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii la data de 30.06.2008 (f. 95-96);
- Contul de profit şi pierderi la data de 30.06.2008 (f. 97-98)
- Date informative la data de 30.06.2008 (f. 99);
- Balanta de verificare pe luna iunie 2008 (f. 100-104);
- Raport de gestiune la data de 30 iunie 2008 (f. 105).
Instanta a pus în vedere petentei, prin avocat, la douã termene, respectiv la termenul din data de 28.01.2009 (a se vedea încheierea de la fila 89) şi la termenul din data de 18.02.2009 (a se vedea încheierea de la fila 107) să depună balanţele pe ultimele trei luni şi dovezi privind codul de identificare fiscală şi domiciliul fiscal, dar acesta nu s-a conformat.
Analizând cererea şi actele anexate prin prisma legislaţiei în vigoare, instanţa constã urmãtoarele:
Potrivit prevederilor art. 21 din Legea nr. 146/1997, instanţa acordă persoanelor juridice, la cerere, facilităţi sub formă de reduceri, eşalonări sau amânări pentru plata taxelor judiciare de timbru datorate pentru acţiuni şi cereri introduse la instanţele judecătoreşti, în următoarele situaţii:
a) cuantumul taxei reprezintă mai mult de 10 % din media venitului net pe ultimele 3 luni de activitate;
b) plata integrală a taxei, potrivit art. 20, nu este posibilă deoarece persoana juridică se află în curs de lichidare sau dizolvare ori bunurile acesteia sunt, în condiţiile legii, indisponibilizate.

In speţã, din raportul de gestiune depus la fila 105, rezulta ca profitul net al petentei, la data de 30.06.2008, era de 37.863 lei iar taxa stabilita de instanta este de 6470,28 lei.
In plus, din actele depuse de petentã rezultã cã are probleme financiare.
Petenta a cerut sã fie scutitã de taxã, invocând articolul 6 din Convenţia Europeana a Drepturilor Omului,
Instanţa constatã cã în legislaţia internã nu este prevãzutã posibilitatea de se acorda scutiri de taxe persoanelor juridice.
In privinţa jurisprudenţei Curţii Europene a Drepturilor Omului, iinstanţa constatã cã dreptul de acces la justiţie este garantat de art. 6 din Convenţie (a se vedea în acest sens Golder contra Regatului Unit al Marii Britanii).
Cu toate acestea, "dreptul la justiţie" nu este absolut. El poate face obiectul unor limitări, de vreme ce, prin însăşi natura sa, presupune o reglementare din partea statului, care urmează să aleagă mijloacele pentru atingerea acestui scop.
În această privinţă, Curtea a reţinut în numeroase cauze, că interesul unei bune administrări a justiţiei poate justifica impunerea unei restricţionări financiare a accesului unei persoane la o instanţă (Lungoci împotriva României, cererea nr. 62710/00, § 36, 26 ianuarie 2006, Tolstoy-Miloslavsky, împotriva Regatului Unit, Hotărârea din 13 iulie 1995, §§ 61 şi următoarele, Weissman şi alţii împotriva României, cererea nr. 63945/00, 24 mai 2006, § 35, Iorga împotriva României, nr. 4.227/02, § 35, 25 ianuarie 2007), SC Marolux SRL şi Jacobs împotriva României, § 35. 21 februarie 2008).
Evident, restricţiile financiare, permise de art. 6 din Convenţie, nu trebuie sa aiba ca efect, punerea unei persoane, fizice sau juridice, în imposibilitate de a-şi valorifica drepturile pe calea acţiunilor judecãtoreşti.
In speţã situaţia finaciarã a petentei nu este foarte buna iar taxa de 6470,28 lei este foarte mare faţã de posibilitãţile finaciare ale petentei.
Totuşi petenta deşi invocã starea financiara precara pentru a fi scutita de taxã de timbru nu a fãcut dovada cã ar fi depus vreo cerere pentru a se deschide procedura prevãzutã de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, deşi potrivit prevederilor art. 27 din acest act normativ, avea obligaţia de a depune o astfel de cerere în termen de maximum 30 de zile de la aparitia starii de insolventa.
Având în vedere argumentele expuse mai sus, instanţa va respinge cererea de scutire de la plata taxei de timbru dar va amâna obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv până în data de 10.09.2009.


PENTRU ACESTE MOTIVE
IN NUMELE LEGII
D I S P U N E:

Admite în parte cererea petentei SC A.T.I.E.SRL, având domiciliul fiscal în localitatea Deva, ..., înregistratã la registrul comerţului sub nr. ..., CUI ....
Respinge cererea de scutire de plata taxei de timbru.
Amână obligaţia de plata a taxei judiciare de timbru în valoare de 6470,28 lei pentru un termen de 6 luni, respectiv până în data de 10.09.2009.
Cu drept de reexaminare în termen de 5 zile de la data comunicării.
Dată în camera de consiliu şi pronunţată în şedinţă publică, astăzi 10.03.2009, ora 14.

6 comentarii:

 1. Bun. Şi ce faceţi dacă firma nu poate plăti nici în septembrie ? Anulaţi ? E aceeaşi blocare a accesului la justiţie. Dreptate pe bani. Ideal e gratis, ca la Strasbourg. Dar mai există o soluţie : plata ulterioară procesului. Judeci, şi abia la sfârşit obligi la cheltuieli de judecată, inclusiv taxa. Paradoxal, şi statul câştigă mai mult aşa. Doriţi o lămurire ?

  RăspundeţiȘtergere
 2. 1. Raspunsul este in lege.
  Potrivit prevederilor art. 21 indice 2 alin. (3) din Legea nr. 146/1997, in cazul esalonarii sau amanarii, instanta transmite hotararea de incuviintare, care constituie titlu executoriu, Ministerului Economiei si Finantelor/organelor competente pentru urmarirea executarii obligatiei de plata ori, dupa caz, pentru punerea in executare a hotararii privind plata taxei ori a partii din taxa datorata, la termenele stabilite.
  Prin urmare, nu se anuleaza.

  2. Da, ma intereseaza subiectul.
  Stiti un stat in care se procedeza asa cum ati spus?
  In sistemul nostru de drept, taxele judiciare se datoreaza anticipat (art. 20 alin. 1 din Legea nr. 146/1997) si, personal, nu cunosc niciun sistem de drept in care sa se plateasca taxele dupa finalizarea procedurii judiciare.

  RăspundeţiȘtergere
  Răspunsuri
  1. ...justitia e o curva careia ii place sa fie legata la ochi

   Ștergere
 3. 1. Nu-i clar. În septembrie judecaţi chiar dacă taxa nu-i plătită ?
  2. Cunoaşteţi : România, în domeniul penal. Totul se plăteşte la sfârşit. E ridicol de simplu să se extindă procedura şi-n civil.

  RăspundeţiȘtergere
 4. 1. Se continua judecata chiar daca nu se plateste taxa la data scadentei doar ca organele de executare ale MF vor trece la executarea silita a societatii debitoare.
  2. Poate simplu dintr-un anumit punct de vedere, dar nu si legal.

  RăspundeţiȘtergere
 5. 1. Da, asta-i soluţia corectă.
  2. E legal prin ordonanţa guvernului. Iată, aţi şi aplicat-o !

  Exact asta-i atitudinea corectă a judecătorului. Din noianul de contradicţii şi non-sensuri, aplică legea care dă sens şi finalitate concretă actului de justiţie. Aruncaţi în hăul istoriei utopia dreptăţii pe bani, a taxei ce blochează accesul la justiţie. Felicitări !

  RăspundeţiȘtergere